2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

Atsižvelgiant į sklandančią informaciją viešojoje erdvėje dėl Vilniaus žydų bendruomenės (toliau – VŽB) rinkimų šiais metais, oficialiame Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB) tinklapyje www.lzb.lt  bus pateikiama visa informacija susijusi su artėjančiais rinkimais VŽB siekiant suteikti tikslią, išsamią ir teisiškai pagrįstą informaciją apie rinkimų procedūras VŽB. Taip pat yra sukurta galimybė viešai komentuoti bei teikti pastabas ir pasiūlymus dėl VŽB vykdomos veiklos ar rinkimų LŽB Facebook paskyroje. Kviečiame būti aktyviems, skaityti, komentuoti ir dalyvauti artėjančiuose VŽB rinkimuose!

2017 m. VILNIAUS žydų bendruomenės rinkimai

 

VŽB valdybos ir konferencijos planuojamos datos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.1. punktu eilinę VŽB konferenciją turi sušaukti ir ją suorganizuoti VŽB valdyba vieną kartą metuose praėjus ne daugiau kaip 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos ir atlikto nepriklausomo audito. VŽB planuoja 2017 m. balandžio mėn. turėti VŽB valdybos posėdį, kuriame bus pristatyta VŽB veiklos ir finansinė ataskaitos su nepriklausomo audito išvada bei priimtas sprendimas dėl VŽB konferencijos sušaukimo datos ir darbotvarkės. Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.2. punktu apie šaukiamą VŽB konferenciją būtina viešai paskelbti Lietuvos dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Skelbime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į šį punktą, VŽB konferenciją planuojama pravesti 2017 m. gegužės/birželio mėn.

Balsavimas VŽB konferencijoje

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.12 punktu, kiekvienas VŽB narys turi po 1 balsą. VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal VŽB konferencijos dieną atėjusių į VŽB konferenciją ir užsiregistravusių VŽB narių skaičių registracijos lapuose. Kvorumas nustatomas VŽB konferencijos nuožiūra vadovaujantis protingumo principu. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą VŽB konferencijos laiką. Pažymėtina, kad vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.13 punktu, VŽB konferencijai nustačius, jog nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti šaukiama pakartotinė VŽB konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja VŽB narių. Apie pakartotinę VŽB konferenciją nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip buvo šaukiama pirma VŽB konferencija. Atsižvelgiant į tai, VŽB kviečia visus VŽB narius būti aktyviems, sekti informacinius pranešimus ir dalyvauti VŽB konferencijoje, kad nereikėtų pakartotinai šaukti VŽB konferencijos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.14 punktu, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių VŽB narių balsų yra „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Pažymėtina, kad VŽB pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.2. punktas). Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.3. punktas).

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.15 punktu, VŽB konferencijoje sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas to reikalaujant daugiau nei ½ konferencijoje dalyvaujančių VŽB narių.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.5. punktu VŽB narys (fizinis asmuo), negalintis dalyvauti VŽB konferencijoje, gali įgalioti kitą narį balsuoti už jį visais VŽB konferencijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliojime turi būti aiškiai  nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, fizinio asmens išduodamas įgaliojimas atstovauti santykiuose su juridiniais asmenimis turi būti tvirtinamas notarine forma.

Dabartinio VŽB pirmininko įgaliojimai.

Faina Kukliansky VŽB pirmininke buvo išrinkta 2013 m. balandžio 3 dieną. Vadovaujantis VŽB įstatais, VŽB pirmininkas yra renkamas 4 metams ir tai reiškia, kad dabartinė Fainos Kukliansky kadencija baigiasi 2017 m. balandžio 3 dieną, tačiau VŽB pirmininko įgaliojimai tęsiasi ir funkcijos vykdomos iki to momento, kol VŽB konferencija 2017 m. VŽB įstatų nustatyta tvarka neišrinks naujo arba neperrinks esamo VŽB pirmininko.

Papildoma informacija.

VŽB kviečia aktyviai dalyvauti VŽB pirmininko rinkimuose ir siūlo susipažinti VŽB nariams su VŽB įstatais  ir VŽB narių sąrašais, su kuriais galima susipažinti LŽB darbo valandomis pas Moniką Antanaitytę (201 kab., II aukštas). VŽB narių sąrašai nebus viešinami LŽB tinklapyje atsižvelgiant į LŽB tinklapio prieinamumą ne tik VŽB nariams bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Prašome atvykti ir pasitikrinti, ar esate VŽB narių sąraše. Jei savo vardo ir pavardės nerandate, prašome kreiptis: Monika Antanaitytė, info@lzb.lt+370 672 40942 ir Jūsų narystės dokumentacija bus peržiūrėta, sutvarkyta ir pateikta tvirtinimui artimiausiame (2017 m. balandžio mėn.) VŽB valdybos posėdyje. Visą informaciją apie narystę taip pat galite rasti šioje nuorodoje: http://www.lzb.lt/2015/11/05/vzb-nariu-duomenu-atnaujinimas/
Taip pat maloniai primename, kad VŽB nariai, planuojantys dalyvauti VŽB konferencijoje, turėtų būti susimokėję VŽB narystės mokesčius už laikotarpį iki VŽB konferencijos datos. Visą informaciją, kaip susimokėti narystės mokestį, rasite šioje nuorodoje:  http://www.lzb.lt/2015/11/05/narystes-mokestis/

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis VŽB įstatų 5 skirsnio 5.3. punktu, VŽB valdybos sprendimu VŽB nario veikla VŽB valdyboje arba VŽB gali būti suspenduojama, jeigu narys sistemingai (tris ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio.

Vilniuje susitinka Holokausto tyrėjai

Vilniuje susitinka Holokausto tyrėjai

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Trečiadienį Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje prasideda konferencija „Masinių žudynių pradžia: 1941 m. vasaros-rudens žudynių vietų identifikavimas ir atminimas“. Konferencijoje dalyvauja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

IHRA3

Konferenciją organizuoja Tarptautinis Holokausto atminties aljansas (IHRA), kuris vienija 31 šalies vyriausybes, istorikus, švietėjus, muziejininkus ir kitus asmenis, dirbančius Holokausto tyrimų, švietimo ir atminimo srityse. Lietuva šio aljanso nare tapo 2003 metais, o tarptautinis IHRA renginys Vilniuje organizuojamas pirmą kartą, pranešė muziejus.

Dvi dienas truksianti konferencija, skirta žudynių vietų identifikavimui, pažymėjimui ir įamžinimui Baltijos šalyse, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rumunijoje, vyks Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre.

Konferencija suburs Holokausto tyrėjus, specialistus, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus iš Lietuvos ir dar keliolikos šalių – Baltarusijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Moldovos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Vokietijos. Konferencijos dalyviai dalinsis gerosiomis praktikomis, aptars masinių žudynių vietų tyrimo ir įamžinimo iššūkius ir galimus sprendimus, dalyvaus specializuotose dirbtuvėse.

Konferencijos metu Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Lietuvos istorijos institutas pristatys naujausius tyrimus, atliktus Panerių masinių žudynių teritorijoje, renginio dalyviai turės galimybę aplankyti Panerių ir Naujanerių žudynių vietas.

1941 – 1944 metais Vokietija buvo okupavusi Lietuvą, šiuo laikotarpiu įvykdytas Holokaustas, vokiečiai ir jų kolaborantai lietuviai išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų.

Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“ pristatymas Šiaulių bibliotekoje

Arkadijaus Vinokuro knygos „Mes nežudėme“ pristatymas Šiaulių bibliotekoje

Kovo 23 d., ketvirtadienį, 17 val.Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka  kviečia į susitikimą su rašytoju, žurnalistu, aktoriumi Arkadijumi Vinokuru ir jo knygos „Mes nežudėme“, tiesiančios tiltą tarp dviejų tautų kenčiančių sielų, sutiktuves. Renginį moderuoja Branguolė Šimkūnienė.

Ši knyga ne apie nusikaltėlius, dalyvavusius naikinant bendrapiliečius žydus. Teigiu, kad lietuviai nėra žydšaudžių tauta ir vaikai neturi jaustis kalti dėl tėvų nusikaltimų. Knygoje susipažinsite su vaikais, anūkais, giminėmis tų, kurie žudė, konvojavo žudynių vietų link, plėšė. Deja, tarp nusikaltėlių buvo jų tėvai, dėdės, seneliai. Pašnekovai dalijasi skausmu, gėda ir neretai – meile savo tėvams, apie kurių nusikaltimus nieko nežinojo. Čia nerasite kaltinimų, priekaištų, nes kalbuosi su žmonėmis, kurie yra patys savo tėvų – nusikaltėlių – aukos. Knyga skirta tiltui tarp mūsų abiejų tautų iškankintų sielų tiesti“, – taip apie šį unikalų leidinį pasakoja jo autorius, prisistatantis kaip žydų kilmės bendrapilietis, kurio tetos, seneliai nužudyti.

Knygoje pateikti trisdešimt penki pokalbiai su žydų žudikų ar kitaip prisidėjusių prie genocido asmenų vaikais ir giminaičiais. Visi pokalbiai autentiški, autorius jų nekomentuoja. Prieš kiekvieną pokalbį pateikta duomenų iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylų apie nusikaltėlį ir jo padarytus nusikaltimus. Knygoje taip pat pateiktas sąrašas 360-ies žydų žudikų arba kitaip žydus persekiojusių asmenų.

A. Vinokuras gauna nemažai laiškų iš skaitytojų. Kauno chirurgas parašė,kad kiekvienas lietuvis turėtų turėti šią knygą. Citata iš Facebooko laiško.

“Gerbiamas Arkadijau, į rankas paėmiau jūsų knygą “Mes Nežudėme”, perskaičiau vienu prisėdimu, negalėjau sustoti, kiekvieną raidę, paskendęs ašarose ir nenutrūkstamoje maldoje.  Neišdildomai sujaudintas ir sukrėstas iki širdies gelmių. Kažkas įvyko, ko iki šiandien dar negaliu suvokti. Rašau norėdamas jus pasveikinti su šia knyga, leiskite išreikšti nepaprastą dėkingumą už atliktą, nepakeliamo sudėtingumo darbą, už pilietiškumą, už Tiesą! Tiesa išlaisvina! Kelias į tikrą ramybę nekaltai nužudytiems… . Mano vertinimu, jūsų knyga – tai istorinis lūžio taškas, ta pradžia, kuri žymi perėjimą per tautos, o jei aš save priskiriu savo tautai tai reiškia, kad ir per mano tamsiausias nuodėmes – į taiką, į viltį taikai ateities kartose, viltį, kad tai niekada nepasikartos. Tai jau nėra tik knyga, tai jau visą permainantis Žodis. Man sunku išrašyti mintis, kuriomis noriu ir reiškiu jums pagarbą ir nuoširdų dėkingumą, kad jūsų darbo dėka šiandien įvyko pokytis ne tik manyje, bet ir mano pasaulyje, mano vaikuose ir dar negimusiuose, mano vaikų vaikuose. Gėriuosi ir esu įkvėptas jūsų drąsa ir tarnyste man ir mūsų su jumis, šaliai! Ačiū. Telaimina jus Dievas!”

Buvusi žydų biblioteka Vilniuje įtraukta į vertybių registrą

Buvusi žydų biblioteka Vilniuje įtraukta į vertybių registrą

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Buvusios žydų bibliotekos pastatas Vilniuje įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, jame ketinama įkurti Vilniaus geto memorialinį muziejų.

Kultūros paveldo departamento (KPD) teigimu, Žemaitijos gatvėje 4-uoju numeriu pažymėtam pastatui suteikta teisinė apsauga dėl jo archeologinių, architektūrinių ir istorinių vertingųjų savybių. Sprendimą priėmė Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba.

KPD direktorė Diana Varnaitė sako, kad buvusioje Vilniaus geto vietoje išlikęs pastatas, kuriame prieškariu veikė viešoji „Meficei Haskala“ biblioteka, o vėliau ─ Vilniaus geto biblioteka šiuo metu yra nenaudojamas, jis priklauso Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui.

„Jo iniciatyva pastate ateityje ketinama įkurti Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinį muziejų, kuriame būtų eksponuojamas  gausus žydų kultūrinis paveldas ir holokausto istorija Lietuvoje. Minint žydų genocido dieną, kasmet ten skaitomos Holokausto aukų vardai ir pavardės“, ─ sako D.Varnaitė.

Žydų getas Vilniaus senamiestyje įkurtas nacių okupacijos metu, 1941-ųjų rugsėjo 6 dieną, tuo metu Vilniuje gyveno apie 57 tūkstančiai žydų. Per visą geto gyvenimo laikotarpį jame buvo uždaryta apie 50 tūkstančių žmonių. Vilniaus getas likviduotas iki 1943 metų rugsėjo 23-24 dienomis, iš 57 000 Vilniaus žydų, pasibaigus karui gyvi liko tik apie du tūkstančiai, didžioji dauguma jų nužudyti Vilniaus priemiestyje Paneriuose.

Žemaitijos 4 250px-Vilna1

Po Ramūno Karbauskio sparnu – žydus žeidžiantys tekstai

Po Ramūno Karbauskio sparnu – žydus žeidžiantys tekstai

Lzinios.lt

Leidinyje „Ūkininko patarėjas“, kurio daugiau kaip 30 proc. akcijų valdo „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, spausdinamuose rašiniuose keliamos abejonės dėl valstybės apdovanojimu pagerbtos buvusios geto kalinės ir sovietinės partizanės Fanios Brancovskajos veiklos žeidžia Lietuvos žydų bendruomenę. Seimo nario istoriko Arvydo Anušausko manymu, tokios publikacijos primena nacių propagandą ir prisideda prie tautinės nesantaikos kurstymo.
„Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB) savo žodžius stengiasi grįsti faktais, dokumentais, šimtą kartų pasitikrinti, prieš kalbėdama. Tokie kaltinimai ir tokia retorika, kokia skelbiama „Ūkininko patarėjo“ tekstuose, mano supratimu, yra mažų mažiausiai neetiška“, – „Lietuvos žinioms“ sakė LŽB pirmininkė Faina Kukliansky.
Taip ji įvertino leidinyje „Ūkininko patarėjas“ publikuotus straipsnius, kuriuose keliamos abejonės F. Brancovskajos, šįmet Vasario 16-osios proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje apdovanotos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, veikla Antrojo pasaulinio karo metais. Keliose publikacijose tvirtinama, jog iš Vilniaus geto pabėgusi ir prie sovietinių partizanų prisidėjusi F. Brancovskaja yra tragiškų Kaniūkų kaimo gyventojų žudynių, įvykdytų 1944 metų sausį, dalyvė, nors, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ekspertų tyrimų duomenimis, ji šioje akcijoje nedalyvavo.
Rėmėsi prielaidomis „Vasario 21 dieną „Ūkininko patarėjas“, pirmasis iš Lietuvos žiniasklaidos priemonių, pranešė visuomenei, kad prezidentūra, Vasario 16-osios proga „už nuopelnus Lietuvai“ užkabinusi „riterės“ kryžių sovietinei diversantei, Rytų Lietuvos Kaniūkų kaimą išžudžiusios žydų gaujos narei Faniai Brancovskajai, iš tiesų apdovanojo ir reabilitavo visus lietuvių tautos genocido vykdytojus“, – rašoma kovo 14 dieną publikuotame tekste.

Susitikimas su Amerikos Hebrajų akademijos vadovu Glenn A. Drew

Susitikimas su Amerikos Hebrajų akademijos vadovu Glenn A. Drew

AmericanHebrewAcademyLogo

Vilniuje lankėsi  ir su LŽB pirmininke Faina Kukliansky susitiko Amerikos Hebrajų Akademijos – žydų koledžo vadovas. Amerikos Hebrajų akademija – vienintelis pasaulyje tarptautinis žydų koledžas su parengiamąja  internatine mokykla.

Glenn A. D Drew glaudžiai bendradarbiauja su dirbančia tarptautinio švietimo srityje, Baltijos Taryba. Jis  pirmą kartą apsilankė Vilniuje 2016 spalį. Neseniai perskaitęs apie Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę ir jos  darbą žydų bendruomenėje,  Glenn A. Drew labai susidomėjo. Laiške pirmininkei Fainai Kukliansky jis rašė, kad dažnai keliauja po pasaulį, susitinka su žydų bendruomenėmis, kuriose lankydamasis, jis informuoja  apie galimybes žydams paaugliams studijuoti Amerikos Hebrajų akademijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Glenn A. Drew pageidavimu, susitikimas LŽB su F.Kukliansky įvyko, jame kalbėta apie galimybes paaugliams mokytis Amerikos Hebrajų akademijoje.

Frankfurto žydų bendruomenė taip pat laukia Pesacho šventės

Frankfurto žydų bendruomenė taip pat laukia Pesacho šventės

Šiomis dienomis  Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių programų departamento darbuotojai vieši Frankfurto žydų bendruomenėje. Remiant ERASMUS programai, šiais metais 10 centro darbuotojų mokysis iš didžiulę patirtį turinčių kolegų Vokietijoje, Prancūzijoje ir Lenkijoje, kaip plėsti paslaugų tinklą pagyvenusiems asmenims bei gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Frankfurte besimokančius priima ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland partnerė – organizacija Vokietijoje. Tai viena stipriausių ir didžiausią patirtį turinti organizacija, dirbanti su pagyvenusiais žmonėmis. Pagrindiniai  jų klientai yra iš Rytų Europos emigravę žydai ir jų šeimos.  LŽB Socialinių programų departamentui svarbu susipažinti išsamiai su teikiamų paslaugų standartais, europietišku požiūriu ir kaip jį pritaikius, spendžiant gyventojų senėjimo problemas bendruomenėje.

Kviečiame pasižvalgyti po Frankfurto žydų bendruomenę, kuri yra antra pagal dydįVokietijoje ir jungia apie 8000 narių, iš kurių 60% yra pastaruoju metu atvykusieji iš Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Bendruomenės nariai moka nario mokestį, kuris priklauso nuo gyventojų pajamų mokesčio. 

Macai VŽB nariams!

macai skelbimui

Gerbiamieji VŽB nariai,
Tęsiame praeitais metais pradėtą tradiciją – dovanojame kiekvienam VŽB nariui po 1 macų pakelį  (1 kg).
Jį kviečiame atsiimti Pylimo g. 4, 201 kab. Nuo 8.30 iki 16.30 val. darbo dienomis nuo kovo 22 d. iki kovo 28 d. imtinai.

Kovo 26 d. (sekmadienį) maloniai kviečiame atsiimti savo macų dėžutę nuo  11 iki 17 val. (201 kab.)
Prašome su savimi turėti tapatybę liudijantį dokumentą.

SVARBI INFORMACIJA:

 • 1 VŽB nariui-1 macų pakuotė dovanų,
 • VŽB nariams, kurie yra ir Socialinių programų departamento klientai, maca yra dalinama atskirai – http://www.lzb.lt/2017/03/17/32698/
 • Papildomą kiekį macų galite įsigyti „Beigelių krautuvėlėje“, 1kg – 3,5 eur
Purimas LŽB klubuose “Gešer” ir “Kaveret”

Purimas LŽB klubuose “Gešer” ir “Kaveret”

Purimas 2017 su ryškiomis kostiumų spalvomis, gera nuotaika ir kaukėmis, 20-ojo amžiaus 60-ųjų, 70-ųjų, 80-ųjų metų stiliumi tapo linksmiausia švente Lietuvos žydų bendruomenės “Gešer” ir “Kaveret” klubams. Purim – hebrajų kalba reiškia “burtus” .Šventės istoriją aprašyta Biblijoje, Esteros knygoje, kurioje pasakojama apie žydus nuo piktadario Hamano kėslų išgelbėjusį stebuklą kėslų.

Gesher 7

Kadangi smagus karnavalas vyko penktadienį, šventė prasidėjo Šabo sveikinimo ceremonija, su malda, kurią skaitė jauna klubo “Kaveret” pora – Viljamas ir Aleksandra.

Gesher 10

Vakaro šeimininkė – LŽB programų koordinatorė Žana Skudovičienė ir šventės vedėjas Michailas Frišmanas pasveikino visus dalyvius su linksmiausias žydų metų švente, surengė viktoriną, kuri buvo skirta Purimo tradicijoms ir istorijai.

Gesher 3

Purimas Ukmergės žydų bendruomenėje

Purimas Ukmergės žydų bendruomenėje

Kovo 19 dieną Ukmergės rajono žydų bendruomenė drauge smagiai šventė Purimo šventę. Purimas (hebr. burtai) – pavasario šventė, kurios metu švenčiamas žydų išgelbėjimas nuo mirties Babilone.UkmPur 3

UKM Purim

Prie gražaus šventinio stalo pasipuošusių karnavalinėmis kaukėmis bendruomenės narių rate buvo prisiminta šventės istorija aprašyta Biblijos Esteros knygoje.

Maca brei su špinatais

Maca brei su špinatais

Beigelių krautuvėlėje prasidėjus prekybai Maca ir Macos miltais norime pristatyti tradicinius žydiškus patiekalus iš šių produktų.

Maca brei – tai paprastas žydų aškenazių patiekalas, kurio pavadinimas jidiš kalba reiškia – kepta maca. Patieklas tiekiamas Pesach šventės pusryčiams.

Jums reikės: 

2 puodeliai verdančio vandens

5 kiaušiniai

6 vnt. Macos palotėliai

Lietuvos šachmatų lygoje – dramatiška atomazga

Lietuvos šachmatų lygoje – dramatiška atomazga

Savaitgalį Vilniuje baigėsi trečiasis Lietuvos šachmatų lygos (LŠL) etapas, kurio metu buvo sužaisti du turai ir išaiškėjo stipriausi Lietuvos klubai.

Po dviejų etapų (5 partijų) atrodė, kad intrigos nebus. Čempionate dominavo MRU ekipa, laimėjusi visus penkis mačus (10 taškų). Antroje vietoje rikiavosi „Gigant Chess“ iš Panevėžio (8 taškai), dar tašku atsiliko LSK „Makabi“ ir daugkartinis LŠL čempionas „Margiris“ iš Kauno. Šeštame ture lyderiai MRU 1,5:3,5 pralaimėjo LSK „Makabi“, o „Gigant Chess“ ir „Margiris“ pasidalino po tašką (2,5:2,5).

Prieš lemiamą partiją MRU vis dar buvo priekyje (10 taškų), tačiau ant kulnų jau lipo tiek LSK „Makabi“, tiek „Gigant Chess“ – abi komandos turėjo po 9 taškus.  Paskutiniame ture šachmatininkai ne tik žaidė savo partijas, bet ir žvalgėsi į konkurentus, mat situacija nuolat reikalavo skaičiavimų, kam ir kokio rezultato pakanka norint užimti aukštesnę vietą.

Pirmieji savo mačą prieš Plungės „Bokštą“ rezultatu 3,5:1,5 laimėjo LSK „Makabi“, kurie šiuo rezultatu užsitikrino mažiausiai trečiąją vietą. Tai reiškė, kad „Gigant Chess“ mače prieš Rokiškio šachmatų klubą (RŠK) reikia laimėti mažiausiai 4:1 ir LSK „Makabi“ ekipa bus aplenkta. Panevėžiečiams nepavyko įgyvendinti šio uždavinio – pergalė 3,5:1,5.

Aukso likimas sprendėsi dviejų universitetų dvikovoje. Po beveik penkių valandų kovos 75 metų tarptautinis meistras Kęstutis Kaunas dramatiškai įveikė Andrių Brazdžionį ir KTU nugalėjo MRU 3:2. Šis rezultatas dėl geresnių papildomų rodiklių atnešė pergalę lygoje LSK „Makabi“ ekipai, „Gigant Chess“ liko antri, o MRU (10 taškų) tenkinosi trečiąja vieta. Dešimt taškų surinko ir KTU komanda, tačiau kauniečiai liko ketvirtoje vietoje.

#AtmintisAtsakomybeAteitis

#AtmintisAtsakomybeAteitis

Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau.  Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas.

Startuoja projektas „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje, paruošimas ir viešinimas“.

Projektą remia EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė, Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą bei marginalizaciją Europoje.

Tautinių mažumų departamente – įtraukianti kelionė po paveldo objektus

Tautinių mažumų departamente – įtraukianti kelionė po paveldo objektus

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovo 16 dieną besidominčius paveldu sukvietė į multimedija plokštelės, skirtos Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, pristatymą. Departamento iniciatyva išleistame diske – fotografo Kosto Šukevičiaus įamžinti Lietuvos tautinių bendruomenių paveldo objektai 3D panoraminėse nuotraukose. Šioje dalyje galima susipažinti su Lietuvos lenkų ir žydų bendruomenėmis susijusiu paveldu.

Renginyje dalyvavo ir savo mintimis apie tautinių bendruomenių paveldą, jo reikšmę ir dar neatskleistas galimybes dalinosi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis, laikinai einanti Valstybinio turizmo departamento direktorės pareigas Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, žurnalistė, gidė, knygų apie Pietryčių Lietuvos kultūros objektus – Paulavos respubliką, Jašiūnų dvaro rūmus – sudarytoja ir bendraautorė Aurelija Arlauskienė, Lietuvos žydų bendruomenės atstovas paveldosaugai Martynas Užpelkis. Moderavo interneto portalo Bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys.

Prasideda macų dalybos!

LŽB logo paveiksliukas1Macai

LŽB Socialinių programų departamento (SD) klientų dėmesiui!
LŽB Socialinių programų departamento klientai MACUS gali atsiimti darbo dienomis nuo
2017 m. kovo 21 d. iki balandžio 4 d.nuo 11.00 iki 15.00 val. kompiuterinėje klasėje   I- ame aukšte. Jeigu turite,  pasiimkite kartu savo VŽB nario pažymėjimą!
PASTABA VŽB nariams, kurie nėra Socialinio departamento klientai, macai bus dalinami atskirai (vienam nariui- vienas pakelis macų dovanų).

 

 

 

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių paslaugų departamentas ieško lankomosios priežiūros kuratoriaus (-ės).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių paslaugų departamentas ieško lankomosios priežiūros kuratoriaus (-ės).

Darbo aprašymas:

pirminis klientų lankymas bei diagnostika, anketos pildymas, poreikių nustatymas;

darbuotojo parinkimas klientui, darbo grafiko sudarymas, slaugytojos darbo kokybės kontrolė;

kas mėnesį sudaromų grafikų slaugytojoms surinkimas bei išdalinimas;

darbas su duomenų baze: duomenų įvedimas, planų sudarymas, ataskaitų rengimas;

planinėsi klientų sveikatos būklės diagnostikos atlikimas. 

Reikalavimai:

 • aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;

geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (su duomenų bazėmis – privalumas);

 • geros rusų/anglų kalbų žinios;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, geranoriškumas, atsakingumas, kruopštumas, lankstumas;

sugebėjimas spręsti konfliktines situacijas; organizaciniai sugebėjimai, greita orientacija;

 • lojalumas labdaringai veiklai bei žydų tradicijoms.

Naudingi įgūdžiai:

 • socialinio darbo patirtis;
 • gebėjimas valdyti didelį informacijos kiekį.

 Mes jums siūlome:

 • visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą;
 • karjeros galimybę;
 • darbo vietą Vilniaus centre;
 • darbo telefoną;
 • draugišką kolektyvą;
 • jokios monotonijos darbe;
 • papildomas laisvas dienas per tradicines žydų šventes.

 Atlyginimas: derybų objektas.

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda “Lankomosios priežiūros kuratorius (-ė)” prašome siųsti el. paštu: michails@sc.lzb.lt iki 2017 m. balandžio 1 d.

Panevėžio žydų bendruomenėje viešnia iš PAR

Panevėžio žydų bendruomenėje viešnia iš PAR

2017 m. kovo 16 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė viešnia iš Pietų Afrikos Respublikos, gydytoja psichiatrė  Danella Eliasov. Jos giminaičiai seneliai ir proseneliai gimė ir gyveno  Kupiškyje, kur buvo gausi žydų bendruomenė.  Danella  ne tik papasakojo apie savo senelius, bet ir norėjo sužinoti daugiau informacijos apie žydus, kurie neišgyveno Holokausto. Pabendravus ir padiskutavus, Danella padėkojo bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman už šiltą priėmimą.

LŽBlogo    GVF_logo-01 (1)

LŽB lankėsi Michael Ben Oren, Izraelio Premjero tarnybos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Diplomatijos reikalams

Oren M.

Šiandien, kovo 16d. LŽB apsilankė Lietuvoje viešintis Michael Ben Oren, kuris yra Izraelio Premjero tarnybos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Diplomatijos reikalams M.B. Oren – buvęs Izraelio ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose (2009-2013).Vizito į Lietuvą metu, M.B. Oren susitiko su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininke F.Kukliansky, pokalbio metu labai domėjosi Lietuvos žydų bendruomenės reikalais, pagyrė puoselėjamą Vilniaus LŽB pastatą, po kurį vaikščiodamas, parodė dėmesį kiekvienam darbuotojui ir klientui, domėjosi, ką veikia bendruomenės senjorai, kaip jie gyvena. Svečias bandė spręsti šaradas anglų kalba su LŽB senjorais, kurie mokosi anglų k. Šaradų žaidimą senjorai laimėjo. M.B. Orenas buvo sužavėtas.

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute kovo 17d. M.B. Oren susitiks su studentais ir dėstytojais. Susitikimo metu jis kalbės apie Izraelio užsienio politiką. Po paskaitos vyks diskusija, Michael Ben Oren – Amerikoje gimęs, Izraelio istorikas, rašytojas, politikas. 2006m. M.Oren buvo vizituojantis profesorius Harvardo ir 2007 Jeilio universitetuose. Jis yra parašęs “The New York Times” bestselerius „Power, Faith and Fantasy“ (vert. “Galia, tikėjimas ir fantazija”), taip pat „Six Days of War: June 1967 and the Making of Modern Middle East“ (vert. “Šešių dienų karas: 1967 birželis ir Šiuolaikinių Artimųjų Rytų sukūrimas”).