Mažiau neapykantos – daugiau tolerancijos

LŽB savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti ir puoselėti istorinę atmintį, bet ir skatinti toleranciją, tarpusavio supratimu grįstus santykius tarp skirtingų kultūrų žmonių.

skaityti plačiau

Bendruomenėje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas

Liepos 23 - 25 dienomis Lietuvoje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas. Jis domėjosi LŽB vykdoma tolerancijos kampanija "Beigelių krautuvėlė" ir susitiko su šio projekto komanda bei partneriais.

skaityti plačiau

Pagarbos žmogiškumui svarba

Lietuvos žydų bendruomenė savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti

skaityti plačiau

Lietuvos valdžia išreiškė pozityvų požiūrį į bendrapiliečius

Vilnius, birželio 17 d. Įteisindama galimybę žydų gelbėtojams gauti valstybinę pensiją, Lietuva pagaliau parodė teigiamą požiūrį į savo piliečius, sako Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB).

skaityti plačiau

Geros Valios fondo išmoka

Geros valios fondo naujienos: 2014.01.10 Priimamos paraiškos paramai gauti. 2014.01.09 Geros valios fondas skelbia konkursą.

skaityti plačiau
<
>

Renginiai skirti Holokausto Lietuvoje aukų atminimo dienai – programa

2014-09-16

Pranešimas žiniasklaidai

2014 m. rugsėjo 10 d.

Vilnius

Renginių programa 2014 m. rugsėjo 17 – 25 d.

Renginiai skirti Holokausto Lietuvoje aukų atminimo dienai, Kauno ir Šiaulių getų likvidavimų 70-osioms metinėms atminti ir kitų atmintinų Lietuvos žydų istorijos datų įamžinimui.

  Nuo Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo šiemet sueina lygiai 70 metų. Šiai sukakčiai įprasminti, kartu ir Lietuvos žydų genocido dienai (Rugsėjo 23-oji) paminėti Lietuvos žydų bendruomenė kartu su partneriais organizuoja specialų renginių ciklą.

   “Lietuvos žydai buvo, yra ir bus Lietuvos istorijos dalimi. Tam, kad šie žodžiai virstų kūnu, būtina nuolat prisiminti svarbius praeities momentus, negalima išbraukti iš atminties skaudžių dalykų, apie juos reikia kalbėti įvairiomis kalbomis, veiksmais ir formomis. Tikimės, šie renginiai sutelks skirtingų kartų žmones, padės rasti savą santykį, kad ir su skaudžia, tačiau mums visiems bendra tapatybės dalimi“, - teigia Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. 

   Renginiai, skirti Kauno ir Šiaulių getų likvidavimo 70-sioms metinėms, Holokausto aukų atminimo dienai bei kitoms svarbioms datoms paminėti prasideda rugsėjo 17 d. Vilniuje. Daugiau nei savaitę truksiantis renginių ciklas prisiminti Lietuvos žydų istoriją kvies ne tik sostinės, bet ir Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Joniškio miestų gyventojus. Žymiausiu Lietuvoje muzikos metų įvykiu tapsiantis Izraelio simfoninio orkestro koncertas (Dir. Dr. Zubin Mehta) buvo derinamas su Lietuvos žydų bendruomenės renginiais, skirtais paminėti Kauno ir Šiaulių geto likvidavimo metines.

Dalis renginių - vieši ir laisvai prieinami be išankstinės registracijos ar kvietimų. Norinčius patekti į kitus, organizatoriai ragina registruotis iš anksto ar įsigyti bilietus.

Su išsamiu renginių sąrašu kviečiame susipažinti >>ČIA

skaityti plačiau
fi09161

LRT radijui Elijahu Stupelis

2014-09-16

Kaip saulės aktyvumas, Žemės magnetiniai laukai ar kosminiai spinduliai veikia mūsų sveikatą ir savijautą? Į visa tai bando atsakyti mokslas, vadinamas klinikine kosmobiologija. Vienas garsiausių šios srities specialistų - tai žymus kardiologas, Kaune gimęs mokslininkas Elijahu Stupelis. 86-erių profesorius sako, kad ilgus metus nerimavę dėl saulės aktyvumo, dauguma mokslininkų neatkreipė dėmesio į kitą svarbų dalyką - kosminius spindulius, kurie kenkia žmogaus sveikatai ar net skatina depresiją. Todėl, mokslininko manymu, kosmobiologija ateityje taps vis populiaresne ir svarbesne mokslo sritimi.

Vyresniosios kartos vilniečiai dar prisimena garsų mokslų daktarą kardiologą E.Stupelį, išvykusį gyventi ir dirbti į Izraelį. Šiuo metus jis dirba Beilinsono ligoninėje Petah Tikvoje ir kasmet atvyksta skaityti paskaitų Vilniaus ir Kauno universitetų studentams medikams, bei bendriems projektams su Lietuvos kardiologais.

Apie kosmobiologiją ir kosminius spindulius LRT radijui Elijahu Stupelis pasakojo populiariausioje laidoje ,,Ryto garsai“. Jį kalbino Simonas Bendžius.

Spauskite ir klausykitės:

[audio mp3="http://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2014/09/Mokslo-vardai-09-09.mp3"][/audio]

RG Mokslo vardai - Kosmobiologija 09 09

skaityti plačiau
fi09161

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

2014-09-16

Gerbiamieji,

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šių metų rugsėjo 21 d (sekmadienį) organizuojamoje Lietuvos gydytojams skirtoje Tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos Jeruzalės medikai“, kuri vyks Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Šis renginys – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės organizuojamų renginių, skirtų Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai, Kauno ir Šiaulių getų likvidavimų 70-osioms metinėms atminti ir kitų atmintinų Lietuvos žydų istorijos datų įamžinimui, dalis.

Renginį organizuoja Lietuvos žydų bendruomenė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimas.

Prieš šią konferenciją planuojama iškilmingai atidengti Cemachui Šabadui skirtą atminimo lentą ant VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės pastato (Kauno g. 7/2, Vilnius). Šios lentos pakabinimas – bendra Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva, šiais Vaikų sveikatos metais minint 150-ąsias C. Šabado gimimo metines. Savo darbo šioje ligoninėje metais įžymusis vaikų gydytojas dovanojo sveikatą ir gyvybę daugybei Lietuvos žmonių, didesnė dalis jų – vaikai, jų tėvai, socialiai neapsaugoti žmonės. skaityti plačiau

Alvydas Jokubaitis: siūlyčiau tam tikra sielos dalimi būti žydais

2014-09-16

„Lie­tu­va kaip prob­le­ma“ – ne­se­niai kny­gy­nuo­se pa­si­ro­džiu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lųins­ti­tu­to pro­fe­so­rių Al­vy­do Jo­ku­bai­čio ir Rai­mun­do Lo­pa­tos kny­ga.

Ne vie­ną ste­bi­na jos pa­va­di­ni­mas. Ko­kia pra­sme ga­li­me kal­bė­ti apie Lie­tu­vą kaip apie prob­le­mą? Fi­lo­so­fas A. Jo­ku­bai­tis at­sa­ko, kad XIX am­žiu­je dėl tau­ti­nio są­jū­džio Lie­tu­va ta­po prob­le­ma Ru­si­jos im­pe­ri­jai, o šian­dien tau­ti­nė vals­ty­bė kaip to­kia kai ku­riems at­ro­do prob­le­ma­tiš­ka. Tei­gia­ma, jog ji per ankš­ta, nors pro­fe­so­riaus tei­gi­mu, taip kal­bė­ti pa­vo­jin­ga.

Skai­ty­to­jams kny­ga pri­sta­to­ma kaip lie­tu­viš­ko fi­lo­so­fi­nio ir is­to­ri­nio mąs­ty­mo apie ša­lies kul­tū­ra bei po­li­ti­ką tra­di­ci­jos tą­sa. Tar­pu­ka­riu dau­ge­lio kal­bų iš­ma­ny­mu pa­si­žy­mė­ję in­te­lek­tua­lai gar­bės rei­ka­lu lai­kė kny­gos lie­tu­vių kal­ba ir apie Lie­tu­vą par­ašy­mą, už­ten­ka pri­si­min­ti An­ta­ną Ma­cei­ną ar Sta­sį Šal­kaus­kį. Šian­dien A. Jo­ku­bai­tis pa­ste­bi jau­nų žmo­nių troš­ki­mą spaus­din­tis tarp­tau­ti­niuo­se lei­di­niuo­se. Taip, tai pres­ti­žas moks­li­ne pra­sme, ta­čiau ne­gal­vo­ja­ma apie skai­ty­to­jų au­di­to­ri­ją, ne­ski­ria­ma ener­gi­jos ap­mąs­ty­ti sa­vo ša­lies būk­lei.

skaityti plačiau
OP3.001

Kvietimas

2014-09-16
 „Beigelių krautuvėlės“ gebėjimų stiprinimo mokymai  2014 m. rugsėjo mėn. 19 – 20 d. Congress viešbutis, Vilniaus g. 2/15, Vilnius , Mažoji konferencijų salė P R O G R A M A
Pirma mokymų diena
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 12.00  Rima Olberkytė - Stankus (VšĮ „Atsakingas verslas“ projektų vadovė, buvusi TV3 televizijos rinkodaros ir viešųjų ryšių direktorė) I - ojoje savo pranešimo dalyje papasakos kaip gimsta socialinės kampanijos ir kodėl jos gyvuoja ilgai arba trumpai, o II-ojoje paskaitos dalyje laukia praktinė užduotis: "sukurk savo socialinę kampaniją".
Kavos pertraukėlė, diskusijos
12.00 – 13.30 Birutė Sabatauskaitė (Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė) skaitys pranešimą apie advokataciją: kodėl reikia atstovauti save, kaip įtakoti pokyčius - pagrindai, tikslai ir gerieji pavyzdžiai.
13.00 – 14.00 Pietūs
14.30 – 17.00 LR Vyriausybės Kanceliarijos Didžiojoje salėje „Beigelių“ nominacijų už tolerancijos sklaidą visuomenėje įteikimo ceremonija
Antra mokymų diena
11.00 – 13.00 Lina Kėželytė (LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Nacionalinių programų plėtros vadovė/Šeimų stiprinimo programos patarėja) pristatys  Sos vaikų kaimų organizacijos vykdomas veiklas kaip nevyriausybinės organizacijos advokacijos kampanijų pavyzdį.Planuojama Oslo žydų bendruomenės (Jewish Community of Oslo) pirmininko Erwin Kohn paskaita (projekto partneriai iš Norvegijos). Paskaitos metu bus pristatyta Oslo žydų bendruomenė, pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais.
13.00 – 14.00 Pietūs
14.00 – 17.00Su kavos pertraukėle ir diskusijomis Paulius Dauparas („No hate speech movement“ Lietuvoje/MYLIU PANDA kampanijos kūrybos ir komunikacijos vadovas) papasakos apie savo kampaniją įvardydamas reikalingus dalykus:a) bendravimas su žiniasklaida; b) nevyriausybinių organizacijų matomumo didinimo būdai ir priemonės; c) socialinių tinklų panaudojimas viešinime.
 

Registruotis iki 2014 m. rugsėjo 17 d. el. paštu: beigeliu.krautuvele@lzb.lt

Iškilus neaiškumams, klausimams ar norint gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis šiuo kontaktu:

Indrė Rutkauskaitė

Projekto vadovė

Tel. +370 684 13902

beigeliu.krautuvele@lzb.lt

www.lzb.lt

www.facebook.com/beigeliukrautuvele

 

skaityti plačiau