Mažiau neapykantos – daugiau tolerancijos

LŽB savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti ir puoselėti istorinę atmintį, bet ir skatinti toleranciją, tarpusavio supratimu grįstus santykius tarp skirtingų kultūrų žmonių.

skaityti plačiau

Bendruomenėje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas

Liepos 23 - 25 dienomis Lietuvoje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas. Jis domėjosi LŽB vykdoma tolerancijos kampanija "Beigelių krautuvėlė" ir susitiko su šio projekto komanda bei partneriais.

skaityti plačiau

Pagarbos žmogiškumui svarba

Lietuvos žydų bendruomenė savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti

skaityti plačiau

Lietuvos valdžia išreiškė pozityvų požiūrį į bendrapiliečius

Vilnius, birželio 17 d. Įteisindama galimybę žydų gelbėtojams gauti valstybinę pensiją, Lietuva pagaliau parodė teigiamą požiūrį į savo piliečius, sako Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB).

skaityti plačiau

Geros Valios fondo išmoka

Geros valios fondo naujienos: 2014.01.10 Priimamos paraiškos paramai gauti. 2014.01.09 Geros valios fondas skelbia konkursą.

skaityti plačiau
<
>

ĮTEIKTI PIRMIEJI ŽYDŲ BENDRUOMENĖS TOLERANCIJOS APDOVANOJIMAI

2014-09-19

bk lgo

Pranešimas žiniasklaidai                                                                

2014 – 09 – 19

Vilnius 

Penktadienį, rugsėjo 19 d., 15 val. Vyriausybės rūmuose išdalinti pirmieji šeši „Beigelio“ tolerancijos apdovanojimai. Tai Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, vykdančios tolerancijos kampaniją „Beigelių krautuvėlė“, iniciatyva.

Edukacijos srityje apdovanotas vienintelės Lietuvoje žydų mokyklos - Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos - direktorius Miša Jakobas. Jam nominacija atiteko už tolerancijos sklaidą mokykloje. Meno srities nominaciją už kino ir tolerancijos bičiulystęgavo Festivalis „Nepatogus kinas“. Žmogaus teisių judėjimo srityje už tylų, bet sutelktą darbą užtikrinant žmogaus teises ir laisves Lietuvoje įvertinta Žmogaus teisių organizacijų koalicija.  skaityti plačiau

0919011

Žydų gelbėtojai – žmogiškumo, demokratijos ir laisvės simbolis

2014-09-19

Penktadienis, rugsėjo 19 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Žydų genocido atminimo dienos proga įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius asmenims, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido.

"Šiandien atiduodame pagarbą žmoniškumui, kuris nepaisė režimų ir karų. Lenkiame galvas prieš tuos, kuriems kaimyno, artimo ar visiškai nepažįstamo žmogaus gyvybė buvo svarbesnė už savo paties saugumą", - teigė šalies vadovė.

Prezidentė pabrėžė, kad sukrečiantys to meto pavienių žmonių ar net visų kaimų žygdarbiai tik įrodo, kad Lietuva neskirsto savo piliečių pagal tautas ar religijas ir net atšiauriausiais laikais gina tuos, kuriems ji yra tapusi Tėvyne.

Nors daugelio apdovanotųjų jau nebėra gyvųjų tarpe, anot šalies vadovės, jų šventas atminimas įpareigoja kiekvieną Lietuvos pilietį visomis išgalėmis ginti žmogų ir žmoniškumą, demokratiją ir laisvę.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais Prezidentės dekretu apdovanotas 51 asmuo.

Kviečiame susipažinti su žydų gelbėjimo istorijomis - čia. 

>>Nuotraukos - R. Dačkus 

skaityti plačiau
Kuziai (7)

Šiaulių geto 70-mečio minėjimas – akimirkos

2014-09-19
paminklas (4) Kuziai (6) skaityti plačiau

Žydų atstovai sutarė dėl 1,5 mln. litų paskirstymo bendruomenių projektams

2014-09-19

BNS

Vil­niu­je su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir JAV bend­ruo­me­nių at­sto­vai pa­tvir­ti­no 1,5 mln. li­tų par­amą įvai­riems žy­dų bend­ruo­me­nių spe­cia­lie­siems pro­jek­tams Lie­tu­vo­je, ta­čiau pri­ta­ri­mo su­lau­kė ne vi­sos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių idė­jos.

Ge­ros va­lios kom­pen­sa­ci­jos už žy­dų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą dis­po­na­vi­mo fon­do (Ge­ros va­lios fon­do) at­sto­vai BNS pa­tvir­ti­no, jog iki ki­tų me­tų pra­džios bus iš vi­so pa­skirs­ty­ta bei iš da­lies pa­nau­do­ta apie 10,5 mln. litų

„Mes su­ge­bė­jo­me už­baig­ti sa­vo pir­mą­jį įsi­pa­rei­go­ji­mą - pa­skirs­ty­ti 3 mln. li­tų An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą iš­gy­ve­nu­siems lit­va­kams vi­sa­me pa­sau­ly­je. Bu­vo ti­krai su­dė­tin­ga juos su­ras­ti. Kiek­vie­nas jų ga­vo po 1,6 tūkst. li­tų - tai yra la­biau sim­bo­li­nis ges­tas“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ame­ri­kos žy­dų ko­mi­te­to tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų di­rek­to­rius And­rew Ba­ke­ris, ku­ris yra ir vie­nas iš Ge­ros va­lios fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­kų.

skaityti plačiau
siau

Rugsėjo 18 d. Šiauliuose paminėta istorinė sukaktis – žydų geto panaikinimo 70-metis.

2014-09-18

Dar priešpiet pagerbtas Šiauliuose karo metais nukankintų ir žuvusių žydų, palaidotų netoli Kužių miestelio atminimas.

“Šiandien, įpusėjus XXI amžiaus antrąjį dešimtmetį, galime tik apgailestauti, kad mūsų šalies istorijoje turime minėti tokią sukaktį - žydų geto panaikinimo 70-metį. Be abejo, kad jis buvo panaikintas – tai tikrai buvo pergalė. Tačiau skaudus pralaimėjimas – kad žydų getai mūsų šalyje gyvavo. Šiauliuose – net trejus metus”, - paminėjimo metu sakė miesto mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė.

Garbingi svečiai, žydų bendruomenės atstovai, taip pat atvykusieji iš kitų šalių padėjo atminimo vietoje gėlių.

Didelis būrys svečių ir sukakties minėjimo dalyvių susirinko Šiauliuose Trakų – Ežero gatvių sankryžoje prie paminklinio akmens, kuris byloja, jog toje vietoje 1941-1944 m. buvo žydų geto vartai. skaityti plačiau