Užuojautos

Užuojauta

Užuojauta

Gegužės  2d. mirė Marija Alferovič (1938 – 2022)
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškiame užuojautą vyrui Chaimui ir sūnui Michailui.
Užuojauta

Užuojauta

     Buvusių  getų ir koncentracijos stovyklų sąjunga su giliu liūdesiu praneša,kad kad balandžio 21 d.,  eidamas 84 metus po sunkios ligos mirė buvęs Kauno  geto kalinys ISCHAKAS SEGALIS.        Gedime dėl netekties mūsų likimo draugo, nuoširdaus, teisingo, principingo  žmogaus ir nuoširdžiai užjaučiame  žmoną Terezą, sūnų Marką, Velionio  artimuosius ir gimines linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės išgyventi  mylimo sutuoktinio, tėvelio, senelio netektį, kuris buvo labai artimas ir brangus.

Tebūnie Jam lengva Vilniaus žemelė. Mes gi dėkojame Jam, kad jis buvo  mūsų kelyje.

 

Užuojauta

Užuojauta

Geros valios fondo ir Lietuvos žydų bendruomenės valdybos narių

vardu reiškame nuoširdžią užuojautą dėl staigios pono Charleso Temelio mirties.

Užjaučiame velionio mamą, žmoną ir visą šeimą.

Pasaulio žydų restitucijos organizacija pranešė, kad Ponas Temelis neseniai buvo paskirtas tarnauti Geros valios fondui Investicijų komitete.

 

Užuojauta

Užuojauta

2022-03-29 Mirė Radviliškio senjoras Isakovič Mark (1925 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Verai ir anūkams.
Užuojauta

Užuojauta

Kovo 28d. mirė Bencionas Lisicynas (1930 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą  velionio vaikams. 
Užuojauta

Užuojauta

Kovo 10d. mirė Aleksandr Ovčinikov (1963 – 2022)
Aleksandr buvo vienišas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių programų departamento klientas.
Užuojauta

Užuojauta

Dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nario, Socialinio depatamento kliento Slavos Alterman mirties (1949-2022).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia žmoną Goldą, dukras Ritą ir Tatjaną ir anūkus.

Užuojauta

Užuojauta

Dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narės Rajos Kerbelienės (1935-2022) mirties

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia gilą užuojautą velionės sūnui Šiaulių apskrities

 žydų bendruomenės pirmininkui  Sanei Kerbeliui, velionės anūkams Dovydui ir Simonui bei

artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

2022 m. kovo 1 d. eidama 86-uosius metus mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narė, gydytoja pediatrė, aukščiausios kategorijos kardiologė reumatologė  Šulamis  Borveinienė

(1936 – 2022).

Sunkią netekties valandą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia velionės vyrą Gercą  ir artimuosius.

Užuojauta

Užuojauta

Nuotrauka 2021 m.  Arkadijus Šeinker 100 metų. Foto: Maja Tolsdorf
Mire Arkadijus Šeinker, vienas  paskutiniųjų Rygos geto, Štuthofo ir Dachau konclagerių kalinys. Daugiau kaip 20 metų Arkadijus dirbo muzikos mokytoju Šiauliuose.  Gimė 1921 m. gegužės 4  Rygoje. Mirė 2022. 02. 13 Lorrache, Vokietijoje.
Dėl netekties nuoširdžiai užuojaučiame šeimą: žmonąi Haną, sūnus Iliją,Igalą, Gariką, anūkus ir proanūkus.
Užuojauta

Užuojauta

Buvusių getų ir koncentracijos  stovyklų sąjunga  gedi dėl Jevgenijos Kolman ntekties.

Mirė buvusi Kauno geto kalinė Jevgenija Kolman (1934-2022). Nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą Dianą, sūnų Eduardą, artimuosius,  gimines.

Liūdime kartu su Jumis, linkėdami paguodos ir stiprybės išgyventi  labai artimo ir brangaus žmogaus netektį.

Užuojauta

Užuojauta

Eidamas 93-uosius metus mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys, Socialinio departamento klientas Michali Soloveičik (1930-2022).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia velionio sūnus  Maksą ir Igorį,  anūkus ir artimuosius dėl mylimo tėvelio ir senelio mirties.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gruodžio 23 dieną, eidama 92 metus, po ilgos ligos mirė ilgametė Panevėžio miesto žydų bendruomenės  narė  Dina Marijampolskienė.

 Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Borisui  ir dukrai Anai, bei šeimos artimiesiems.

Atsisveikinimas su velione 2021m. gruodžio mėn. 27 d. nuo 16val. iki gruodžio 28 d.11.30 val.(išnešamas karstas)

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE (Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. kapinių)

Užuojauta

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame,  kad gruodžio 3d. mirė Lietuvos žydų bendruomenės narė, savanorė Eva Ščupak. Velionė buvo  įžymi gydytoja neurologė, viena iš pirmųjų pradėjusi taikyti akupunktūros procedūras Lietuvoje.

Lietuvos žydų bendruomenės nuoširdžiai užjaučia sūnus dėl mylimos mamos  mirties.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 29 dieną, po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Genadijus Šteimanas. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo dėmesingas bendruomenės nariams. Reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Atsisveikinimas su velioniu 2021m. gruodžio 1 d. nuo 10val. iki 14val.

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE

(Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. Panevėžio kapinių )

Užuojauta

Užuojauta

Naktį pirmosios įžiebtos Chanukkos žvakės šviesoje po ilgos ir sunkios ligos užgeso Kauno geto kalinės JENTOS TIMUKIENĖS ( 1939-2021) gyvybė.
Te nurimsta Jos siela, te ilsisi Ji taikoje ir ramybėje. Linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems, bendrą likimą išgyvenusiems.
Getų ir KS-kalinių sąjunga
Užuojauta

Užuojauta

Lapkričio 19d. mirė Rachil Zeidenberg (1933 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą seseriai Majai ir dukrai Rozai.
Užuojauta

Užuojauta

Lapkričio 14d. mirė Grigorijus Kušneris (1932 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Nadeždai, dukrai Natalijai ir sūnui Anatolijui.
Užuojauta

Užuojauta

 

Mirė Lietuvos žydų bendruomenės narė, Socialinio departamento klientė
Fania Lindina (1934 – 2021).
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia sūnų Leonidą ir dukrą Julią dėl mylimos mamos mirties.
Užuojauta

Užuojauta

Eidamas 84-uosius metus mirė Davidas Ščiupakas (1938 – 2021)  aktyvus Lietuvus žydų bendruomenės narys, buvęs LŽB Tarybos narys, medicinos mokslų daktaras. Jį prisimenam kaip Sveikatos ir aplinkos mokslų tarybos narį prie Vyriausybės, parašiusį daug knygų ir mokslinių straipsnių medicinos tema ir išauginusio daug medikų.

Savo plačiomis žiniomis jis aktyviai prisidėjo prie knygos „Lietuvos Jeruzalės medikai“ pristatymo 2017m.  Šioje knygoje yra daugiau kaip 70 autorių pasakojimų apie žydų medikus – žmones, kurie įnešė didelį indėlį į Lietuvos medicinos istoriją.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia gilią užuojautą dėl netekties žmonai Evai ir sūnums.