Užuojautos

Užuojauta

Užuojauta

Izraelyje mirė Šarnelės Garbės pilietė Izraela Blataitė.

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad kad liepos 26 d., eidamas 91 metus mirė buvęs tremtinys, Vilniaus religines bendruomenes Minjano narys Jakovas Mendelevskis.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.
Laidotuvės penktadienį, 29 d. 15 val. Sudervės žydų kapinėse.

 

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos (litvakų) bendruomenė neteko vienos ryškiausių bendruomenės asmenybių, ilgametės bendruomenės narės, savanorės Jelenos Levinos (1927 10 07 – 2022 07 19)

Jelena buvo mylima kolegų, bendruomenės narių, nepaprastai aktyvi, visuomet elegantiškai pasipuošusi, bendruomeniška ir labai geranoriška. Jelena Levina visų mūsų atmintyje išliks kaip pozityvaus, linksmo pagarbų santykį gebančio išlaikyti žmogaus pavyzdys.

Atsisveikinimas su velione liepos 21 d. nuo 11 val. iki 14 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“. Laidotuvės Sudervės žydų kapinėse.

Užuojauta

Užuojauta

Labai liūdna pranešti, kad mirė  Dr. Richard A. Freund   (  1955 –  2022). Profesorius,  Judaizmo filosofijos daktaras, Žydų teologijos seminarijos Talmudo ir rabinikos magistras,  Queens kolegijos Filosofijos ir religijos katedros dėstytojas, dėstęs žydų istoriją ir religiją, biblinę archeologiją, hebrajų kalbą ir literatūrą, Holokausto archeologiją.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund, žymus mokslininkas archeologas, neinvazinės archeologijos plėtotojas, kuris atliko daug Vilniaus Didžiosios singagogos teritorijos neinvazinių archeologinių tyrimų, nustatė nužudytos jaunos poetės Matildos Olkinaitės šeimos palaidojimo vietą, užtvankos užlieto Rumšiškių miestelio povandeninį reljefą, tiksliai nurodė tunelio, pro kurį paspruko keliolika kalinių iš Panerių, liniją ir daug kitų darbų. Richard Freund ne kartą pristatė savo metodus ir tyrimo rezultatus Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su giliu liūdesiu praneša, kad š.m. liepos 13 d. eidama 84 metus mirė Valentina Barsukaitė (1938 – 2022). LŽB savanorė, gydytoja otorinolaringologė, medicinos mokslų daktarė.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą V. Barsukaitės dukrai Veronikai ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
Abu su broliu Borisu Rositsanu  Vilniuje įkūrė Elitinio šaškių ir šachmatų klubą „Rositsan ir Maccabi“, prezidentas buvo brolis Borisas Rositsanas, miręs 2021.
Michail Rositsan laidotuvėse Izraelyje dalyvavo LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir perdavė nuoširdžią užuojautą šeimai.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 12 d. mirė Markas Gliauberzonas (1946 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Juditai ir visiems artimiesiems.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 6d. mirė Ana Kaplan (1943 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Tatjanai dėl mamos netekties…
Užuojauta

Užuojauta

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai mirus Lietuvos garbės konsului Pietų Afrikos Respublikoje Ivor Feinberg. Jo šeima kilusi iš Panevėžio.
Užuojauta žmonai Miri, vaikams Širli Dorfan ir Josi Feinberg ir broliui Alfie Feinberg.
Užuojauta

Užuojauta

Gegužės  2d. mirė Marija Alferovič (1938 – 2022)
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškiame užuojautą vyrui Chaimui ir sūnui Michailui.
Užuojauta

Užuojauta

Buvusių  getų ir koncentracijos stovyklų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad kad balandžio 21d., eidamas 84 metus po sunkios ligos mirė buvęs Kauno  geto kalinys ISCHAKAS SEGALIS.

Gedime dėl netekties mūsų likimo draugo, nuoširdaus, teisingo, principingo  žmogaus ir nuoširdžiai užjaučiame  žmoną Terezą, sūnų Marką, Velionio  artimuosius ir gimines linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės išgyventi  mylimo sutuoktinio, tėvelio, senelio netektį, kuris buvo labai artimas ir brangus.

Tebūnie Jam lengva Vilniaus žemelė. Mes gi dėkojame Jam, kad jis buvo  mūsų kelyje.

 

Užuojauta

Užuojauta

Geros valios fondo ir Lietuvos žydų bendruomenės valdybos narių

vardu reiškame nuoširdžią užuojautą dėl staigios pono Charleso Temelio mirties.

Užjaučiame velionio mamą, žmoną ir visą šeimą.

Pasaulio žydų restitucijos organizacija pranešė, kad Ponas Temelis neseniai buvo paskirtas tarnauti Geros valios fondui Investicijų komitete.

 

Užuojauta

Užuojauta

2022-03-29 Mirė Radviliškio senjoras Isakovič Mark (1925 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Verai ir anūkams.
Užuojauta

Užuojauta

Kovo 28d. mirė Bencionas Lisicynas (1930 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą  velionio vaikams. 
Užuojauta

Užuojauta

Kovo 10d. mirė Aleksandr Ovčinikov (1963 – 2022)
Aleksandr buvo vienišas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Socialinių programų departamento klientas.
Užuojauta

Užuojauta

Dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nario, Socialinio depatamento kliento Slavos Alterman mirties (1949-2022).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia žmoną Goldą, dukras Ritą ir Tatjaną ir anūkus.

Užuojauta

Užuojauta

Dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narės Rajos Kerbelienės (1935-2022) mirties

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia gilą užuojautą velionės sūnui Šiaulių apskrities

 žydų bendruomenės pirmininkui  Sanei Kerbeliui, velionės anūkams Dovydui ir Simonui bei

artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

2022 m. kovo 1 d. eidama 86-uosius metus mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narė, gydytoja pediatrė, aukščiausios kategorijos kardiologė reumatologė  Šulamis  Borveinienė

(1936 – 2022).

Sunkią netekties valandą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia velionės vyrą Gercą  ir artimuosius.

Užuojauta

Užuojauta

Nuotrauka 2021 m.  Arkadijus Šeinker 100 metų. Foto: Maja Tolsdorf
Mire Arkadijus Šeinker, vienas  paskutiniųjų Rygos geto, Štuthofo ir Dachau konclagerių kalinys. Daugiau kaip 20 metų Arkadijus dirbo muzikos mokytoju Šiauliuose.  Gimė 1921 m. gegužės 4  Rygoje. Mirė 2022. 02. 13 Lorrache, Vokietijoje.
Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame šeimą: žmoną Haną, sūnus Iliją, Igalą, Gariką, anūkus ir proanūkus.
Užuojauta

Užuojauta

Buvusių getų ir koncentracijos  stovyklų sąjunga  gedi dėl Jevgenijos Kolman ntekties.

Mirė buvusi Kauno geto kalinė Jevgenija Kolman (1934-2022). Nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą Dianą, sūnų Eduardą, artimuosius,  gimines.

Liūdime kartu su Jumis, linkėdami paguodos ir stiprybės išgyventi  labai artimo ir brangaus žmogaus netektį.