Užuojautos

Netekome Nechamos Lifšicaitės

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė praneša apie Nechamos Lifšicaitės נחמה ליפשיץ mirtį ir reiškia nuoširdžią užuojauta velionės dukrai Rozai. Vyresnioji Lietuvos žydų kartą gerai prisimena Nechamos balsą, žavų lyrinį-koloratūrinį sopraną. Tardami užuojautos žodžius, mes sakome: tegul jai bus lengva žemė, o dainų įrašai dar ilgai primins puikią dainininkę ir įdomią asmenybę.

Nechama gimė 1927 m. Kaune. Augo šeimoje, kurioje buvo puoselėjamos žydiškos tradicijos. Mokėsi žydų mokykloje, kuriai 1921 – 1928 metais vadovavo jos tėvas Jehuda Cvi. Vėliau jis tapo gydytoju. Antrojo pasaulinio karo metais Nechama Lifšicaitė kartu su šeima pasitraukė į Sovietų sąjungą, gyveno Uzbekistane. Po karo grįžo į Kauną. 1946 – 1951 metais mokėsi ir baigė Vilniaus konservatoriją. Nuo 1956 metų koncertuose ji dainuodavo žydiškas dainas savo žaviu lyriniu-koloratūriniu sopranu jidiš kalba. Kaip rašo S. Atamukas: „Tiek Lietuvoje, tiek plačiojoje sąjungoje N. Lifšicaitė skleidė savo kultūros ištroškusiems žydams gaivinantį tautinį ir dvasinį peną. Nechamos dainos išreiškė giliausius Tarybų Sąjungos žydų išgyvenimus ir lūkesčius, jos sukrėsdavo ir sudvasindavo“.

Įveikti repertuaro sudarymo kliūtis sovietmečiu nebuvo paprasta, bet Nechamai Lifšicaitei pavyko savo gastrolių turą po daugelį sovietinių miestų paversti kultūros ir tautinės savimonės žadinimu. Nepaisant neigiamo oficialių įstaigų požiūrio į N. Lifshitz tautinę kultūrinę veiklą, 1958m. ji buvo apdovanota už ypatingą meno išraišką ir vokalinius sugebėjimus pirmojo laipsnio premija sovietinės muzikos meistrų konkurse ir gavo leidimą išvykti į užsienio turus. Ji gastroliavo Prancūzijoje, Belgijoje, Austrijoje. Išleistos dvi jos dainų įrašų plokštelės (1960-61m.), vėliau jų leidimas kelis kartus pakartotas.

1969m. Nechama Lifšicaitė emigravo su šeima į Izraelį, kur tais pačiais metais buvo išleisti dar du diskai su jos repertuaro įrašais. Jis dainuodavo įvairiuose miestuose ir kaimuose, per radiją ir televiziją. Jos pasirodymai scenoje sulaukdavo didelės sėkmės 1969-72m. dainininkės koncertinės kelionės siekė Jungtinę Karalystę, ji dainavo ir Kanados, JAV, Brazilijos, Venesuelos, Meksikos, ir Australijos scenose. Nuo 1976m. N.Lifšicaitė , nenutraukdama savo koncertinės veiklos, baigė bibliotekų kurso studijas Bar-Ilano universitete ir tapo Tel Avivo savivaldybės muzikos bibliotekos istorinio archyvo vadove.

Užuojauta

Kovo 17d. mirė Abramas Milleras, Vilniaus žydų bendruomenės ir Socialinių
programų departamento narys (1934 06 09 – 2017 03 17). Bendruomenė nuoširdiai užjaučia velionio artimuosius dėl netekties.

Užuojauta

Su skausmu ir nuoširdžiais užuojautos žodžiais artimiesiems, pranešame, kad kovo 11d. mirė Anna Vasiljeva, Vilniaus žydų bendruomenės ir Socialinių programų departamento narė (1931 02 17 – 2017 03 11)

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad kovo 11d. mirė Margarita Intriligator, Vilniaus žydų bendruomenės ir Socialinių programų departamento narė (1950 05 18 – 2017 03 11). Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir artimuosius.

Užuojauta

Kovo 7d. mirė Liza Lukinskaja, Vilniaus žydų bendruomenės ir Socialinių programų departamento narė (1920 05 13 – 2017 03 07). Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius

Užuojauta

Kovo 5d. mirė Feliksas Teitelman, Vilniaus žydų bendruomenės
ir Socialinių programų departamento narys (1935 07 16 – 2017 03 05).
Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.

Užuojauta

Vasario 15d. mirė Jelizaveta Kacnelson, Vilniaus žydų bendruomenės
ir Socialinių programų departamento narė (1934 08 06 – 2017 02 15).

Bendruomenė liūdi ir užjaučia vetionės artimuosius.

Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame “Beigelių krautuvėlės” darbuotoją Valentiną Kot-Osipian dėl mylimo Tėvelio netekties.

Užuojauta

Howard Margol

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su liūdesiu praneša, kad mirė Howardas Margolis ir reiškia gilią užuojautą velionio šeimai.

Howardas Margolis išėjo, būdamas, 92-ejų. Jis gimė Jacksonville, Floridoje vasario 22, 1924m.  Morris ir Sarah Margolių  šeimoje. Howardas buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas,  jis dalyvavo Dachau koncentracijos lagerio išlaisvinime. Po karo tapo sėkmingu verslininku ir atsidavusiu vyru, tėvu, seneliu ir proseneliu. Howardo šaknys yra Lietuvoje. Jis buvo aistringas genealogijos žinovas, tapo vienu svarbiausių tyrėjų Lietuvos genealogijos tyrimų srityje.

20 metų jis vadovavo giminių šaknų ieškotojų turams į  Lietuvą ir padėjo tūkstančiams tyrinėti savo protėvių paveldą. H. Margolis dirbo Litvak SIG – Lithuanian-Jewish Special Interest Group – Lietuvos žydų specialiųjų interesų grupės prezidentu, inicijavo ir vadovavo Pasų projektui ir tapo įrašų įsigijimo ir dokumentų vertimo skyriaus pirmininku. Howardas su žmona Estera įkūrė Amerikos fondą Lietuvos ir Latvijos vyresnio amžiaus žydams remti.

Tebūnie šviesus jo atminimas.

Netekome architekto Leonido Merkino

Vasario 7d. mirė Leonidas Merkinas.

Vilniaus žydų benduomenė skausmingai sutiko netikėtą žinią apie savo ilgamečio nario, talentingo architekto Leonido Merkino ( 1948 02 27 – 2017 02 07) netektį.

Gedime kartu su artimaisiais – sūnumis, dukromis bei žmona Tatjana. Sunkią netekties valandą užjaučiame šeimą.

Leonidas Merkinas projektavo ne vieną šiuolaikinį Vilniaus verslo centro pastatą.Tarp jo darbų – Savanorių prospekte esantis „Helios city“ kompleksas ir Vilniaus CUP.
Leonidas Merkinas 1971m. baigė Kauno politechnikos institutą, nuo 1992 m. dirbo architektu Miestų statybos ir projektavimo institute Vilniuje, 1992 m. su architektu S.Šarkinu sukūrė įmonę „Architektūros paletė“, tapo jos direktoriumi. Leonidas Merkinas dalyvavo daugelyje žinomų projektų, drauge su kitais architektas rekonstravo Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centrą Naugarduko g. 2001 m. Lietuvos žydų bendruomenės posėdžių salė antrame aukšte – taip pat rekonstruota pagal jo projektą.

Leonidas Merkinas bus pašarvuotas rytoj, vasario 8 d.Olandų laidojimo namuose (1 salėje) nuo 11.00 val. Karstas išnešamas 14.15 val. Laidojimas žydų kapinėse.

Užuojauta

Vasario 6d. mirė Sara Kučkova, Vilniaus žydų bendruomenės ir
Socialinių programų departamento narė (1919 12 15 – 2017 02 06)
Bendruomenė dėl netekties užjaučia artimuosius.

Užuojauta

Vasario 3d. mirė Moisejus Fišmanas, Vilniaus žydų bendruomenės ir
Socialinių programų departamento narys (1924 05 07 – 2017 02 03).
Vilniaus žydų bendruomenė liūdi ir nuoširdžiai užjaučia artimuosius.

Užuojauta, netekus Pasaulio tautų teisuolės Gražbylės Venclauskaitės

Graz1

Vasario 1 dieną, eidama 105-uosius metus, mirė advokatė, Šiaulių miesto Garbės pilietė Gražbylė Venclauskaitė (1912 – 2017). Ji gimė ir augo įžymioje ir ypatingoje šeimoje, kurioje kiekvienas iš jos narių, o ir visi drauge sutapo su istorijos vyksmu ir įaugo į Šiaulių miesto ir visos Lietuvos buvimą ir raidą kaip neatsiejama jos dalis. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su giliu liūdesiu rašo šią užuojautą. Bendruomenė ruošėsi Gražbylės jubiliejaus sveikinimui, prisimindama jos šeimos gerus darbus, gelbėjant žydus ir lietuvius. Už drąsą gelbstint Holokausto aukas Izraelio valstybė suteikė Gražbylei Venclauskaitei Pasaulio tautų teisuolio apdovanojimą.

 G. Venc­laus­kai­tė bu­vo ta­pu­si Šiau­lių mies­to sim­bo­liu, op­ti­miz­mo, ašt­raus pro­to pa­vyz­džiu, tik­rą­ja mies­to le­gen­da. Šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­ba spręs, ar G. Venc­laus­kai­tė am­ži­no­jo poil­sio ga­lės at­gul­ti ša­lia sa­vo tė­vo – pir­mo­jo Šiau­lių mies­to bur­mist­ro Ka­zi­mie­ro Venc­laus­kio.„Di­de­lė ne­tek­tis. Ji bu­vo mū­sų di­džiu­lė glo­bė­ja, me­ce­na­tė.

Apie kiekvieną iš Venclauskų šeimos narių galima ir reikia daug kalbėti ir rašyti, kiekvieno iš  jų ra savitas ir reikšmingas indėlis į Lietuvos kultūrą visais jos lygmenimis, o šiandien mes netekome Gražbylės, kurios asmenyje ir koncentruojasi visi šios šeimos darbai. Pragyventa sudėtinga epocha – dvi nepriklausomos Lietuvos, du pasauliniai karai, patirti pasiekimai ir nesėkmės, būta skaudžių netekčių, tačiau Tėvynės vizija buvo negęstantis kelrodis visuose Gražbylės ir jos artimųjų gyvenimo vingiuose. Tuose takuose kaip atspirties kelrodžiai iškyla Kazimiero Venclauskio, Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės, Danutės Venclauskaitės, Vydūno, Jono Šliūpo, Sondeckių ir eilės kitų vardai.

Ir užtenka vien paminėti jų šeimos gyvenamojo būsto – gražių puikių rūmų padovanojimą, atidavimą savo miestui, savo tautai, savo sunkioje kovoje atgimstančiai Tėvynei ypatingu tikslu – kad juose būtų saugoma praeities ženklai ir patirtis, o drauge būtų puoselėjamas dabarties ir ateities Lietuvos vardas ir gerovė. Ir galbūt ne tiek svarbu šio žingsnio materialinė milijoninė išraiška, svarbiausia šio žingsnio idėjinė reikšmė. Ir vistik turime pabrėžti, kad tai išskirtinis, unikalus veiksmas, faktas, neturintis analogų naujojoje Lietuvos istorijoje. Drauge šis žingsnis ne tik stebinantis, intriguojantis, gal net ne visiems suprantamas, bet drauge ir provokuojantis: o ką aš daviau savo atgimstančiai Tėvynei, kuo aš prisidėjau prie ašarų ir kraujo upeliais aplaistytos žemės atsigavimui?

Atsisveikiname su Šiaulių Garbės piliete Gražbyle Venclauskaite, kuri didvyriškai praėjo sunkius, dramatiškus išbandymus, kuri pratęsė ir dovanojo Šiauliams ir visai Lietuvai įmintus takus, ir ji pati jau tapo gyvuojančiu ir ateityje stiprėsiančiu tautiniu ir valstybiniu ženklu.

Prof. Vytenis Rimkus

Už ypatingus nuopelnus ir svarbų indėlį į  Šiaulių miesto mokslo, socialinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą  2000 m. kovo 9 d. Gražbylė Venclauskaitė buvo išrinkta pirmąja Šiaulių miesto garbės piliete. Kartu su seserimi Gražbylė Venclauskaitė padovanojo miestui neįkainojamą dovaną – Venclauskių šeimos rūmus, kuriuose įsikūrė Šiaulių ,,Aušros“ muziejus. 1995-aisiasis už drąsą gelbstint holokausto aukas Izraelio valstybė suteikė Gražbylei Venclauskaitei Pasaulio tautų teisuolio apdovanojimą.

Atsisveikinti su  Gražbyle Venclauskaite šiauliečiai ir miesto svečiai kviečiami Šiaulių gedulo namų (Tilžės g. 200) Didžiojoje salėje vasario 2 dieną nuo 10 iki 19 val. ir vasario 3 d. nuo 13 iki 15 val. Žinomos šiaulietės laidotuvės vyks vasario 3 d. 15 val.

Savo artimiesiems velionė išreiškė norą būti palaidota jos tėvo, taip pat miestui nusipelniusio advokato ir nepriklausomoje Lietuvoje pirmojo Šiaulių burmistro Kazimiero Venclauskio kapavietėje, senosiose Šiaulių kapinėse.

Tebūnie šviesus Gražbylės Venclauskaitės atminimas.

Apie ypatingą Venclauskių šeimą išleista (1991 m. pirmasis leidimas, 2009 m. – antrasis papildytas leidimas) memuarinės publicistikos knyga “Namuose ant Pasadnos ulyčios” (autorius rašytojas, publicistas, poetas Leonas Peleckis-Kaktavičius). Jos visą tekstą galima skaityti čia.

Užuojauta

Sausio 23d. mirė Galina Krivonosova, Vilniaus žydų bendruomenės
ir Socialinių programų departamento narė (1937 10 04 – 2017 01 23).
Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Užuojauta

Su giliu liudesiu pranešame apie netikėtą
VŽB  nario Vladimir Doskal ( 1985-11-12 : 2017-01-17)  mirtį.

Vladimiras kurį laiką dirbo bendruomenėje, ilgą laiką buvo LŽB Socialinio departamento savanoris. Prisimename jį kaip labai  nuoširdų, šiltą ir rūpestingą žmogų. kurio šypsena ir juokas užkrėsdavo visus aplinkinius.

Dėl vienintelio sūnaus ir mylimo vyro netekties nuoširdžiai užjaučiame jo mamą ir žmoną.

Atsisveikinimas su velioniu 2017-01-19 nuo 13 val. Šv. Jurgio Matulaičio bažnyčioje Laidotuvės 2017-01-21, šeštadienį, 12 val. Karveliškių kapinėse.

zv

 

Užuojauta

Sausio 15d. mirė Liubovė Pranskūnienė, Socialinių programų
departamento narė iš Pasvalio (1951 05 27 – 2017 01 15).
Nuoširdžiai užjaučiame Pabradės pirmininką Moisejų Šapiro
dėl mylimos puseserės netekties.
MIRĖ GARSUS FILOSOFAS, VDU GARBĖS DAKTARAS Z. BAUMANAS

MIRĖ GARSUS FILOSOFAS, VDU GARBĖS DAKTARAS Z. BAUMANAS

BNS

Pirmadienį mirė garsus lenkų sociologas, filosofas, eseistas Zygmuntas Baumanas.91 metų Z.Baumanas pastaruoju metu sirgo. Z.Baumanas mirė pirmadienį savo namuose Lidse, Anglijoje, apsuptas artimųjų, sakė Anna Zejdler-Janiszewska (Ana Zeider Janiševska), filosofijos profesorė Varšuvoje ir Baumanų šeimos draugė. Jai apie Z.Baumano mirtį pranešė jo žmona.

Z.Baumanas gimė 1925 metais Poznanėje. 1939 metais naciams užėmus vakarų Lenkiją, jis su šeima pasitraukė į sovietų kontroliuojamą dalį. Z.Baumanas tarnavo tarybinėje Lenkijos kariuomenėje, buvo atsakingas už politinį švietimą, dalyvavo Kolbergo ir Berlyno mūšiuose, dirbo komunistinėse žvalgybos struktūrose.

Po karo Z.Baumanas Varšuvos socialinių mokslų akademijoje studijavo sociologiją, vėliau filosofiją Varšuvos universitete. 1959 metais jis išleido pirmąją savo knygą.

1968 metais Lenkijoje išaugus antisemitinėms nuostatoms, mokslininkas išvyko į Izraelį, dėstė Tel Avivo universitete, bet netrukus persikėlė į Angliją, Lidso universitetą. Nuo to laiko gyveno Anglijoje, rašė anglų kalba.

Z. Baumanas parašė per pusšimtį knygų, daugiau kaip 100 straipsnių, juose daugiausia nagrinėjo tokias temas kaip globalizacija, modernybė, postmodernizmas, vartotojiškumas, moralė, Holokaustas. Garsus savitu filosofija ir kitus mokslus apimančiu požiūriu, Z. Baumanas buvo stiprus moralinis autoritetas vargšams ir nukentėjusiesiems nuo pasaulį apėmusios globalizacijos. Rašant apie Holokaustą, ar apie globalizaciją, jam labiausia knietėjo, kaip sukurti orų gyvenimą priimant etinius sprendimus.

2007 metais mokslininkui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

Užuojauta

Sausio 10d. mirė Sergejus Rapoportas, Vilniaus žydų bendruomenės ir
Socialinių programų departamento narys (1934 12 17 – 2017 01 10).

Liūdime kartu su artimaisiais ir reiškiame jiems nuoširdžią užuojautą.

Užuojauta

Sausio 7d. mirė Iseris Šliomovičius, Kauno žydų bendruomenės ir
Socialinių programų departamento narys (1937 03 05 – 2017 01 07). Liūdime ir užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Teroro išpuolis Jeruzalėje pareikalavo 4 jaunų izraeliečių gyvybių

Teroro išpuoliai Izraelyje nesiliauja. Vakar,  sausio 8 d. gausiai turistų lankomoje Armon Hanatziv pėsčiųjų alėjoje Jeruzalėje buvo nužudyti 4 jauni Izraelio kariai, 16 žmonių sužeista. Tragedija įvyko kai palestiniečių užpuolikas sunkvežimiu pasuko link minėtos pėsčiųjų zonos, suvažinėdamas 4 Izraelio karius. Vyriausiajai aukai buvo vos 22 metai. Užpuolikas taip pat žuvo įvykio metu.

Šioje vietinių ir turistų pamėgtoje vietoje praeitų metų gegužę buvo užpultos dvi senyvo amžiaus moterys, įvykis Izraelio teisėsaugos institucijų taip pat įvardytas kaip teroro aktas.

Gedime kartu su aukų šeimomis.

susi