Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. ELIJOŠIUS ZISLĖ

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Elijošius Zislė – nuotrauka iš vidaus paso kortelės. 1925 metai / Kauno apskrities archyvas 

Civilis pilietis (1897-1945) apdovanotas antrosios rūšies Vyties Kryžiaus ordinu.

Elijošius Zislė, Mirono sūnus, gimė 1897 metų liepos 18 dieną Tauragėje. Karo pradžioje pasitraukė į Rusiją. Gimnaziją baigė Tverėje, Rusijoje. Rusijoje pradėjo policininko karjerą, Tverėje dirbdamas Kriminalinio skyriaus viršininko padėjėju.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, 1918 metų antroje pusėje, grįžo į Lietuvą. Trumpai pašauktas tarnavo kariūnu Karo vairuotojų mokykloje.

1919 metų pradžioje – nuo sausio 20 dienos tarnavo Kauno miesto milicijos vado padėjėju administracijos reikalams. 1920 metų rugsėjo 16 dieną paskirtas Centrinio kriminalinio biuro valdininku.

Nuo 1921 metų balandžio paskirtas II rūšies valdininku ypatingiems reikalams. Iš to darbo 1921 metų birželio 25 dieną, pačiam prašant ir apeliuojant į prastą sveikatą, atleistas.

1920 metais gyveno Kaune, Ugniagesių gatvė Nr.12a. Vėliau persikėlė į Klaipėdą, ten vadovavo žydų – Lietuvos kariuomenės savanorių organizacijai. 1935 metais gyveno Kanto gatvėje Nr.4. Užsiregistravęs kaip prekybininkas.

Generolas leitenantas Vincas Grigaliūnas-Glovackis 1928 metų vasario 7 dieną raportu taip pristatė Elijošiaus Zislės nuopelnus apdovanojimui:

“Zislė, kad jis būdamas 1919 metų sausio mėnesį Kauno miesto policijos vado padėjėju, man prašant organizavo slaptą ginklų supirkinėjimą, su didžiausiu savo gyvybei pavojumi organizavo du slaptus ginklų sandėlius, iš kurių 2 pėstininkų pulkas ir Kauno komendantūra gabeno sau slapta supirktus ginklus bei amuniciją.

Savo lėšomis sudarė pažintį su Geheim policija ir vaišindamas nuolat jos agentus ne tik kreipė kiton pusėn dėmesį nuo slapto ginklų bei amunicijos supirkinėjimo, tačiau išgaudavo daug naudingų ir reikalingų žinių apie vokiečių kariuomenę, jos sudėtį etc. Pagaliau man, kaipo 2 pėstininkų pulko vadui, išgelbėjo gyvybę, 1919 metų kovo 4–5 dienomis perspėjęs mane apie gręsiantį neišvengiamą pavojų ir paslėpęs savo bute.”

Generolas Vl. Nagevičius kalba žydų karių pagerbime. 1928 metai / Vilniaus universiteto bibliotekos archyvas

Pagal šį pristatymą 1928 metų gegužės mėnesį buvęs Kauno policijos vado padėjėjas buvo apdovanotas antrosios rūšies Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Jau prie tarybinės valdžios Elijošius Zislė minimas kaip savininkas įmonės „J.K. Glikson ir Co“, kuri 1940 metų vasarą buvo nacionalizuota. Įmonė buvo įsikūrusi Šančiuose, Daukšos g. Nr. 36. Vatos gamybos įmonėje dirbo 20 darbininkų.

Internetu pasiekiamuose JAV archyvuose minimas tik Vyties Kryžiaus ordino kavalieriaus brolis Chanonas Zislė, kuris 1944 metų liepos mėnesį iš Kauno buvo atvežtas į Dachau stovyklą ir 1944 metų gruodžio 15 dieną ten nužudytas.

Apie paties Elijošiaus (Iljos) Zislės gyvenimo pabaigą Jeruzalės Yad Vashemo institutui pranešė Izraelyje, Netanijos miestelyje, gyvenanti dukra Sofija Eršanskaja. Jos teigimu, tėvas karo metus praleido Šiaulių gete. Vėliau jis buvo išvežtas į nacių koncentracijos stovyklą, ir visai jau karo pabaigoje – 1945 metų vasario mėnesį – žuvo Burggrabeno stovykloje, Štuthofo filiale netoli Gdansko.

Žydų vyrai Šiaulių gete prie „baltosios sienos“ atrenkami egzekucijai. Šiame gete glaudėsi ir Elijošius Zislė. 1941 metų birželis / Yad Vashemo muziejaus Jeruzalėje nuotraukų archyvas

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.