Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. ECHOMAS ŠTRAMAS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Echomui Štramui skirtas Vyties Kryžius Nr.1334 / Lietuvos nacionalinis muziejus 

11-ojo Vilniaus pulko eilinis (1901-1923) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 13346.

Echomas Štramas (Štromas), Mejerio sūnus, gimė 1901 metais Ukmergės apskrities Panoterių valsčiuje.

1922 metų lapkričio 2 dieną pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo eiliniu 11-ajame pėstininkų Vilniaus pulke, ketvirtoje kuopoje. Dalyvavo kovose prieš lenkų kariuomenę.

Einančiam ketvirtos kuopos vado pareigas Stasiui Puzinui pristatant didvyrius apdovanoti Vyties Kryžiais, rašyta:

„11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko ketvirtosios kuopos eiliniai Vladas Verpetas, Jonas Jaruckis, Echomas Štramas, Motelis Kacas ir Benius Rimša 1923 metų kovo 19 dieną, puolant lenkams Podlipkių (Paliepio) kaimą, ištisą pusvalandį narsiai gynėsi, kol pritrūko šovinių. Pritrūkę jų, puolė priešininką durtuvais ir čia visi garbingai žuvo, išskyrus Benių Rimšą, kuris buvo sunkiai sužeistas”.

1923 metų liepos mėnesį už narsą Neutralioje zonoje kovose prieš lenkus po mirties apdovanotas Vyties Kryžiumi.

Apdovanojimui tarpininkavo ir pulko vadas kapitonas Jonas Jackus, ir divizijos vadas pulkininkas Konstantinas Žukas.

1923 metų kovo 19-ąją žuvęs Echomas (Abromas Icikas) Štramas buvo palaidotas Alytaus žydų kapinėse. Šiuo metu kapas nėra išlikęs.

Tėvas Mejeris Štromas 1928 metais gyveno Jonavos mieste, Kauno g. Nr.64.

Paliepyje nužudyti Lietuvos kariai, jų tarpe – Echomas Štramas. 1923 m. / Eugenijaus Peikštenio archyvas

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.