Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. ABRAOMAS ŠTEINBERGAS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Abraomas Šteinbergas – vidaus paso kortelė. 1931 m. / Kauno apskrities archyvas

1-ojo Gedimino pulko eilinis (1888-1944) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 727.

Abraomas Šteinbergas (dokumentuose – ir Štembergas), Maušo sūnus, gimė 1888 metų spalio 9 dieną Kauno mieste.

1919 metų gegužės 1 dieną pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. 1-ojo pėstininkų Gedimino pulko aštuntos kuopos kareivis, tarnavo ryšių komandoje. Dalyvavo kovose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Pasižymėjo kautynėse su bolševikais 1919 metų rugpjūčio 30 dieną ties Kalkūnais.

Pristatyme apdovanojimui žygdarbis aprašytas:

„1919 metų rugpjūčio 31 dieną, kada kuopa užėmė Kalkūnų stotį, iš priešo pusės atvažiavo bolševikų šarvuotasis traukinys. Kareiviai Abraomas Šteinbergas, Kazys Pocius, Kazys Maižiešius ir Jonas Krikščiūnas buvo pasiųsti išardyti geležinkelio bėgius.

Nežiūrint to, kad priešas tą barą apšaudė smarkia artilerijos, kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi, šie kariai užduotį įvykdė kuo geriausiai ir tuo išgelbėjo savo dalinį nuo blogos padėties.“

1919 metų gruodžio mėnesį už mūšiuose su bolševikais parodytą narsą apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę”.

Karo tarnybą 1-ajame Gedimino pulke baigė 1921 metų gruodžio 5 dieną. 1926 metų gruodį gyveno Marijampolės mieste.

Yra duomenų, kad karo metais gyveno Kauno gete, o 1944 metų gruodžio 21 dieną žuvo Dachau koncentracijos stovykloje.

Abraomas Šteinbergas – nuotrauka pasui. 1920 m. / Kauno apskrities archyvas

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.