Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. BORISAS STRASBURGAS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

3-ojo Vytauto Didžiojo pulko gydytojas (1887-1944) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 1235.

Borisas (Berelis) Strasburgas, Izraelio sūnus, gimė 1887 metų spalio 7 dieną Ariogalos mieste. Tėvai turėjo garinę lentpjūvę.

Mokėsi žydų mokykloje Ariogaloje. 1913 metais baigė Berno universiteto Medicinos fakultetą Šveicarijoje. 1915 metais išlaikė valstybinius egzaminus prie Charkovo universiteto.

1915 metų sausio 11 dieną mobilizuotas į Rusijos caro kariuomenę ir paskirtas eiliniu į 96-ąjį pėstininkų atsargos batalioną. Paskirtas sanitaru į perrišimo punktą.

Nuo 1916 metų sausio 15 dienos pakeltas į gydytojus ir tarnavo 9-ajame Novo-Ingermanlando pulke. Pakeltas medicinos tarnybos kapitonu. 1917 metų vasario 27 dieną fronte buvo apnuodytas dujomis iš austrų artilerijos sviedinių.

Karo tarnybą caro kariuomenėje baigė 1918 metų kovo 23 dieną.

Už narsą kovose su austrų kariuomene Galicijoje buvo apdovanotas Šv. Stanislovo 3-ojo laipsnio ordinu su kardais ir bantu, Šv. Anos 4-ojo laipsnio ordinu su užrašu „Už narsumą”, 3-ojo laipsnio ordinu su kardais ir bantu, 2-ojo laipsnio ordinu su kardais.

1920 metų sausio 12 dieną mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1920 metų sausio 15 dieną atvyko į 9-ąjį pėstininkų pulką ir buvo paskirtas pulko jaunesniuoju gydytoju. 1920 metų vasario 16 dieną pakeliamas į sanitarijos vyresniojo leitenanto laipsnį. 1920 metų liepos 14 dieną pervestas į 3-ąjį pėstininkų Vytauto Didžiojo pulką.

1921 metų kovo 13 dieną išvyko į naują paskyrimo vietą – 1-ąjį atskirąjį lazaretą. 1921 metų spalio 12 dieną perkeltas į Elektrotechnikos batalioną, paskirtas bataliono gydytoju.

Civilis gydytojas Kaune. 1930 metai / LCVA

Borisas Strasburgas karo išvakarėse. 1938 metai / LCVA

Dalyvavo kovose bolševikų fronte, lenkų fronte – iki 1921 metų kovo 13 dienos. Vėliau dalyvavo akcijose Neutraliojoje zonoje.

Einantis pulko vado pareigas majoras Jonas Gricius taip pristatinėjo karo gydytojo žygį apdovanojimui:

„1920 metų spalio 9 dieną ties Lentvariu vyresnysis leitenantas gydytojas Borisas Strasburgas su batalionu, apšaudomas priešo, gulėjo grandinėje. Atsiradus sužeistiems, gydytojas Strasburgas su savo personalu už artimiausios kalvos įrengė perrišamąjį punktą ir ten priešo apšaudomi tvarstė sužeistuosius, evakavo juos į užnugarį.

Taip pat mūšiuose ties Rykantais spalio 15, 16 ir 18 dienomis minėtas personalas ugnyje darbavosi su dideliu pasišventimu.

Spalio 18 dieną gydytojas Strasburgas su savo personalu nuvyko į pirmąją liniją ir iš ten apšaudomi evakavo sunkiai sužeistus kareivius į Vievį, kur sužeisti gavo jiems reikalingą chirurginę pagalbą.”

1923 metų liepos mėnesį už narsą lenkų fronte apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi.

1923 metų sausio 16 dieną paleistas iš karo tarnybos. Iki pasaulinio karo gyveno Kaune, Jonavos gatvė Nr.1.

Čia duomenys apie karo gydytoją B. Strasburgą tarsi nutrūksta.

Paieška Amerikos archyvuose netikėtai išmetė gydytojo iš Kauno Berelio Strasburgo vardą: 1944 metų liepos 15 dieną atvežtas į Dachau, duotas kalinio numeris 82375. 1944 metų gruodžio 2-ąją žuvo Dachau stovykloje.

Fronto gydytojų susitikimas su Ministru Piirmininku Kaziu Griniumi, Kariuomenės vadu Silvestru Žukausku ir Sanitarijos valdybos viršininku Vladu Nagevičiumi. 3-ojo pėstininkų pulko gydytojas Borisas Strasburgas – antroje eilėje ketvirtas iš kairės. 1921 metai / Vytauto Didžiojo karo muziejus

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.