Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. LIPAS KOPANSKIS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Civiliai aprengti Lietuvos kariai, jau po paliaubų slapta veikę prieš lenkus Neutraliojoje zonoje. 1923 metai.

4-ojo Mindaugo pulko eilinis (datos nežinomos) apdovanotas Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

Lipas Kopanskis (Kupanskas) gimė Trakų apskrities Valkininkų valsčiaus Palielukio kaime – šiandieninėje Jakėnų seniūnijoje. Galima spėti, jog buvo apie 1897 metų gimimo. Pagal profesiją – žemdirbys.

1920 metais pašauktas stojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 4-ajame Mindaugo pulke.

1922 metų vasarą (jau po formalios demobilizacijos) 4-ojo pulko vadovybės pasiųstas į pagalbą Neutraliojoje zonoje veikusiems partizanams. Pradžioje atsakomybę prisiėmė pulko vadas Jonas Variakojis, vėliau „partizanų“ akcija buvo palaiminta ir karinės vadovybės. Į civiliai perrengtų kareivių būrį buvo sąmoningai atrenkami tautinių mažumų atstovai.

Kadangi Širvintų gyventojų dalį sudarė žydai, Lipas Kopanskis jų tarpe tikrai neišsiskyrė, ir Lietuvos vadovybė galėjo nebijoti, kad pakliuvęs į nelaisvę lenkams Lipas Kopanskis galėtų tapti gyvu liudininku apie paliaubas su Lenkija laužančią Kauno vyriausybę.

„Lenkų partizanai“ buvo tokie patys reguliarių Lenkijos dalinių ulonai, aprengti valstietiškomis sermėgomis.

1923 metų vasario 9-ąją Lipas Kopanskis iš Širvintų liaudies milicijos II rajono pervestas į 7-ąją partizanų grupę.

1928 metų gegužę apdovanotas Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu už narsų veikimą 4-ojo pėstininkų Mindaugo pulko partizanų gretose Neutralioje zonoje Širvintų-Giedraičių rajone 1922-1923 metais.

Vėlesnis likimas nežinomas.

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.

9-ojo pėstininkų Vytenio pulko žydų karių priesaika. Centre – karo kapelionas rabinas. 1926 metai / LCVA