LŽB Pirmininkė Faina Kukliansky dėl 2017-12-21 Vilniaus apylinkės teismo sprendimo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atžvilgiu

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atžvilgiu priimti du vienas kitam prieštaraujantys sprendimai tame pačiame teisme.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės teisinė forma yra asociacija – atitinkamai asociacijų veikimo principus ir būdus reglamentuoja LR Konstitucija ir LR Asociacijų įstatymas.  2017-12-21 Teismas priėmė sprendimą nesiremdamas nei įstatymo imperatyvu, užtikrinančiu visų asociacijos narių sprendžiamojo balso teisę ir lygiateisiškumą, nei Asociacijos įstatų nuostata, numatančia Tarybos veiksmų diskreciją.

Taip pat Teismas sprendimą grindė 2017-11-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Asociacijų įstatymo 8 str. 4 d. pakeitimo projekto, o ne galiojančiu įstatymu. Nebuvo paisoma esminių teisės principų, todėl Lietuvos žydų bendruomenė artimiausiu metu ketina pasinaudoti savo teise skųsti šį Teismo sprendimą apeliacine tvarka.

Tuo pačiu 2017-12-21 Teismo sprendimas prieštarauja tame pačiame Vilniaus apylinkės teisme 2017 m. lapkričio 22 d. priimtam sprendimui, kuris nustatė, kad LŽB įstatų nuostata dėl skirtingo asociacijos narių balsų skaičiaus Konferencijoje  prieštarauja LR galiojančiai teisei ir buvo pripažinta negaliojančia.

Lietuvos žydų bendruomenės Taryba 2017-04-19 inicijavo ataskaitinę-rinkiminę konferenciją laikydamasi įstatymo raidės ir atitinkamai siekdama užtikrinti visų LŽB narių interesų lygiavertį atstovavimą. Tuo pat metu tenka tik apgailestauti, kad šiuo klausimu rasti sutarimo dialogo ir derybų būdu nepavyko ir teko eiti teisminiu keliu.

Tai jau yra pralaimėjimas – ne organizacijos, o mūsų visų – žydų. Į viešumą iškilę  vidiniai nesutarimai niekam nesuteiks daugiau garbės, nesumažins antisemitizmo apraiškų, nepadės griauti stereotipų ir nesutelks jėgų prasmingam darbui bendruomenės narių labui. Apmaudu, kad nedidelė žydų bendruomenė yra skaldoma, kai galima būtų konsoliduoti pastangas aukštesnių tikslų siekimui – kovai su antisemitizmu, bendruomenės narių poreikių tenkinimui, žydų kultūros ir istorijos sklaidai, žydų paveldo išsaugojimui. 2017 m. lapkritį Lietuvos žydų bendruomenė yra siūliusi Vilniaus žydų bendruomenei užbaigti teisminius ginčus taikos sutartimi arba pasitelkiant mediaciją. Tokia galimybė nebus atmesta, tačiau kol kas Vilniaus žydų bendruomenė pasiūlymą ginčus spręsti derybų keliu ignoravo.