Žydų narsuoliai kovose už Lietuvos laisvę. GILELIS ŠOLOMAS

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė tęsia pagal Vyčio paramos fondo medžiagą parengtų straipsnių ciklą, pasakojantį apie žydų tautybės 20 didvyrių, apdovanotų už svarų įnašą kovojant dėl Lietuvos Nepriklausomybės, žygdarbius.

Baltarusių bataliono kulkosvaidininkai. 1920 metai / Eugenijaus Peikštenio rinkinys

Baltarusių bataliono eilinis (1898-nežinoma) apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 652.

Gilelis Šolomas gimė 1898 metais Gardino mieste (Gardinas, Pirklių gatvė Nr.8).

Pagal tautybę – žydas. Iki tarnybos Rusijos kariuomenėje mokėsi.

Rusijos kariuomenėje tarnavo 68-ajame Vladimiro pulke. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose.

1919 metų sausio mėnesį stojo į Lietuvos kariuomenę – į 1-ąjį pėstininkų Gardino pulką. 1919 metų birželio 17 dieną iš tarnybos Baltarusių Gardino pulke pervestas tarnauti į Atskirąją baltgudžių kuopą. Dalyvavo kautynėse prieš bolševikus ir lenkus.

Baltarusių kuopos vado pulkininko Vladimiro Michailovskio pasirašytame pristatyme apdovanojimui sakoma:

„Eilinis Šolomas Gilelis 1919 metų rugpjūčio 28 dienos mūšyje prieš bolševikus, būdamas greta karininko Jurgio Pliskos, iš arti šaudė į Cegelnios kaimą gynusius raudonarmiečius ir mėtė į juos granatas. Tuo daug padėjo užimant šį kaimą.“

1919 metų lapkričio mėnesį už narsą bei pasiaukojimą kovoje su bolševikais apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“.

Tolesnis Vyties Kryžiaus kavalieriaus likimas nėra žinomas.

Kovose žuvusio žydų savanorio kapas Kauno žydų kapinėse Rauduvėnų plente. 1928 metai / Vilniaus universiteto biblioteka

Parengta pagal Vyčio paramos fondo medžiagą.