Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė pabaigė kasmetinį Geros valios fondo auditą

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė (toliau – Valstybės kontrolė) atliko Viešajai įstaigai “Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas” (toliau – Geros valios fondas) skirtų valstybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2017 metais teisėtumo auditą. Valstybės kontrolė pateikė besąlyginę nuomonę dėl valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Valstybės kontrolės nuomone, Geros valios fondas visais reikšmingais atžvilgiais Vyriausybės kanceliarijos jai skirtas valstybės biudžeto lėšas 2017 metais valdė, naudojo ir disponavo jomis teisėtai. Plačiau su Valstybinio audito išvada ir ataskaita galima susipažinti čia: https://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=1

Taip pat Geros valios fonde buvo atliktas kasmetinis nepriklausomas auditas, kuris apie Geros valios fondo finansines ataskaitas pateikė besąlyginę auditoriaus išvadą. Nepriklausomo auditoriaus 2018 m. vasario 5 d. pateiktoje besąlyginėje išvadoje pareikšta, kad Geros valios fondo finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Geros valios fondo 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas “Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles”