2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

Atsižvelgiant į sklandančią informaciją viešojoje erdvėje dėl Vilniaus žydų bendruomenės (toliau – VŽB) rinkimų šiais metais, oficialiame Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB) tinklapyje www.lzb.lt  bus pateikiama visa informacija susijusi su artėjančiais rinkimais VŽB siekiant suteikti tikslią, išsamią ir teisiškai pagrįstą informaciją apie rinkimų procedūras VŽB. Taip pat yra sukurta galimybė viešai komentuoti bei teikti pastabas ir pasiūlymus dėl VŽB vykdomos veiklos ar rinkimų LŽB Facebook paskyroje. Kviečiame būti aktyviems, skaityti, komentuoti ir dalyvauti artėjančiuose VŽB rinkimuose!

2017 m. VILNIAUS žydų bendruomenės rinkimai

 

VŽB valdybos ir konferencijos planuojamos datos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.1. punktu eilinę VŽB konferenciją turi sušaukti ir ją suorganizuoti VŽB valdyba vieną kartą metuose praėjus ne daugiau kaip 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos ir atlikto nepriklausomo audito. VŽB planuoja 2017 m. balandžio mėn. turėti VŽB valdybos posėdį, kuriame bus pristatyta VŽB veiklos ir finansinė ataskaitos su nepriklausomo audito išvada bei priimtas sprendimas dėl VŽB konferencijos sušaukimo datos ir darbotvarkės. Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.2. punktu apie šaukiamą VŽB konferenciją būtina viešai paskelbti Lietuvos dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Skelbime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į šį punktą, VŽB konferenciją planuojama pravesti 2017 m. gegužės/birželio mėn.

Balsavimas VŽB konferencijoje

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.12 punktu, kiekvienas VŽB narys turi po 1 balsą. VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal VŽB konferencijos dieną atėjusių į VŽB konferenciją ir užsiregistravusių VŽB narių skaičių registracijos lapuose. Kvorumas nustatomas VŽB konferencijos nuožiūra vadovaujantis protingumo principu. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą VŽB konferencijos laiką. Pažymėtina, kad vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.13 punktu, VŽB konferencijai nustačius, jog nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti šaukiama pakartotinė VŽB konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja VŽB narių. Apie pakartotinę VŽB konferenciją nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip buvo šaukiama pirma VŽB konferencija. Atsižvelgiant į tai, VŽB kviečia visus VŽB narius būti aktyviems, sekti informacinius pranešimus ir dalyvauti VŽB konferencijoje, kad nereikėtų pakartotinai šaukti VŽB konferencijos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.14 punktu, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių VŽB narių balsų yra „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Pažymėtina, kad VŽB pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.2. punktas). Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.3. punktas).

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.15 punktu, VŽB konferencijoje sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas to reikalaujant daugiau nei ½ konferencijoje dalyvaujančių VŽB narių.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.5. punktu VŽB narys (fizinis asmuo), negalintis dalyvauti VŽB konferencijoje, gali įgalioti kitą narį balsuoti už jį visais VŽB konferencijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliojime turi būti aiškiai  nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, fizinio asmens išduodamas įgaliojimas atstovauti santykiuose su juridiniais asmenimis turi būti tvirtinamas notarine forma.

Dabartinio VŽB pirmininko įgaliojimai.

Faina Kukliansky VŽB pirmininke buvo išrinkta 2013 m. balandžio 3 dieną. Vadovaujantis VŽB įstatais, VŽB pirmininkas yra renkamas 4 metams ir tai reiškia, kad dabartinė Fainos Kukliansky kadencija baigiasi 2017 m. balandžio 3 dieną, tačiau VŽB pirmininko įgaliojimai tęsiasi ir funkcijos vykdomos iki to momento, kol VŽB konferencija 2017 m. VŽB įstatų nustatyta tvarka neišrinks naujo arba neperrinks esamo VŽB pirmininko.

Papildoma informacija.

VŽB kviečia aktyviai dalyvauti VŽB pirmininko rinkimuose ir siūlo susipažinti VŽB nariams su VŽB įstatais  ir VŽB narių sąrašais, su kuriais galima susipažinti LŽB darbo valandomis pas Moniką Antanaitytę (201 kab., II aukštas). VŽB narių sąrašai nebus viešinami LŽB tinklapyje atsižvelgiant į LŽB tinklapio prieinamumą ne tik VŽB nariams bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Prašome atvykti ir pasitikrinti, ar esate VŽB narių sąraše. Jei savo vardo ir pavardės nerandate, prašome kreiptis: Monika Antanaitytė, info@lzb.lt+370 672 40942 ir Jūsų narystės dokumentacija bus peržiūrėta, sutvarkyta ir pateikta tvirtinimui artimiausiame (2017 m. balandžio mėn.) VŽB valdybos posėdyje. Visą informaciją apie narystę taip pat galite rasti šioje nuorodoje: http://www.lzb.lt/2015/11/05/vzb-nariu-duomenu-atnaujinimas/
Taip pat maloniai primename, kad VŽB nariai, planuojantys dalyvauti VŽB konferencijoje, turėtų būti susimokėję VŽB narystės mokesčius už laikotarpį iki VŽB konferencijos datos. Visą informaciją, kaip susimokėti narystės mokestį, rasite šioje nuorodoje:  http://www.lzb.lt/2015/11/05/narystes-mokestis/

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis VŽB įstatų 5 skirsnio 5.3. punktu, VŽB valdybos sprendimu VŽB nario veikla VŽB valdyboje arba VŽB gali būti suspenduojama, jeigu narys sistemingai (tris ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio.